SHT Smart High-Tech


Kapitaliserar på megatrender

Genom en revolutionerande materialteknologi och en hög grad av automation avser SHT Smart High-Tech AB (”SHT” eller ”Bolaget”) växa och bli en globalt ledande leverantör av nanobaserat material och lösningar för termisk kylning av elektronik. Analyst Group ser flertalet värdedrivare som potentiellt kan driva en uppvärdering i Bolaget, där en materialisering av utvecklingsprojektet med ett världsledande bolag inom 5G-telekom förväntas utgöra den största värdedrivaren. Försäljningen prognostiseras ta fart från år 2023, för att tills 2025 uppgå till ca 60 MSEK. Baserat på en målmultipel om EV/S ~5x på 2025 års försäljning, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls i ett Base scenario ett fundamentalt värde per aktie om 16,0 kr.

  • SHT adresserar en het miljardmarknad

Till följd av den digitala transformationen som pågår blir elektroniken allt kraftfullare och mer kompakt, vilket ökar temperaturen och i hög grad begränsar prestandan samt sänker livslängden på elektronikprodukterna. Av denna anledning är temperaturreglering i form av värmeavledning i eletronikprodukter av större betydelse nu än någonsin tidigare, vilket SHT förväntas kapitalisera på med Bolagets grafenförstärkta kylmaterial. Marknadsstorleken för SHT:s produkter beräknas till 2 – 4 mdUSD, där potentiella kunder är stora globala företag såsom Intel, Nvidia, Ericsson och Huawei.

  • Vallgravar förväntas skydda från konkurrens

Genom över 10 års forskning inom området har SHT byggt upp ett unikt Know-How, vilket tillsammans med elva godkända patent samt fjorton pågående patent-ansökningar, skapar goda vallgravar för att skydda framtida kassaflöden och marknadsandelar från konkurrerande företag. Bolagets patenterade produkt, SHT GT, har upp till tio gånger så hög värmeledningsförmåga än konkurrerande material och möjliggör 70 % lägre energiförbrukning utan att ge avkall på prestandan i elektroniken, vilket är unikt på marknaden.

  • Utvecklingsavtal förväntas leda till stora volymer

Under hösten år 2020 erhöll SHT en genombrottsorder genom ett utvecklingsavtal med en världsledande kund inom 5G-telekom och konsumentelektronik med bas i Kina. SHT har genom ordern fått ett kvitto på att Bolaget tagit fram produkter med betydligt bättre värmeledningsförmåga än tidigare produkter, där resultatet har varit lovande. Analyst Group estimerar att SHT lyckas materialisera utvecklingsordern med den globala 5G-leverantören under år 2022 och erhålla mindre beställningar för utprovning av materialet, för att under år 2023 börja implementera materialet i produkter och därmed erhålla volymorder. Detta anses utgöra en stark värdedrivare i aktien om SHT lyckas omsätta utvecklingsbeställningarna till skarpa orders.