SHT Smart High-Tech Q4-21


Grunden lagd för tillväxt

Genom en revolutionerande materialteknologi och en hög grad av automation avser SHT Smart High-Tech AB (”SHT” eller ”Bolaget”) växa och bli en globalt ledande leverantör av nanobaserat material och lösningar för termisk kylning av elektronik. Analyst Group ser flertalet värdedrivare som kan driva en uppvärdering i Bolaget, där en materialisering av prototyporders från Huawei, förväntas utgöra den största värdedrivaren. Försäljningen prognostiseras ta fart från år 2023, för att tills 2025 uppgå till ca 60 MSEK. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,8x på 2025 års försäljning, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls i ett Base scenario ett fundamentalt nuvärde per aktie om 16,1 kr.

  • Omsättningen över våra förväntningar

För det fjärde kvartalet år 2021 levererade SHT en nettoomsättning om 1,4 MSEK (-0,9), ökningen är främst hänförlig till att Bolaget har erhållit den avslutande delbetalningen om 80 000 USD i det utvecklingsprojekt SHT bedrivit för Huawei, samt som ett resultat av ökad försäljning till Incavo. Rörelsekostnaderna under Q4-21 uppgick till ca -5,4 MSEK
(-2,4), vilket främst är påverkat av betydligt ökade kostnader i samband med uppbyggnad av fabriken i Kina och expansionen i Göteborg, vilket även inneburit ökade personalkostnader, då det anställts både ny produktionspersonal och ledande befattningshavare.

  • Finansiella muskler för exekvering av tillväxtplaner

Vid utgången av 2021 uppgick SHT:s kassa till ca 42,3 MSEK, varav 20,8 MSEK tillfördes via en nyemission i samband med noteringen under Q4-21. Under Q4-21 uppgick Bolagets kassaflöde från den operativa verksamheten, till ca -1,5 MSEK/månad, dock räknar vi med att SHT kommer att öka sin kapitalförbrukning framgent, i takt med att personalstyrkan ökar och Bolaget fortsätter att investera i sin expansion. Samtidigt ser Analyst Group positivt på att SHT har finansiella muskler för att etablera en större tillverkningsenhet i Göteborg och investera i marknadsföring och försäljning framförallt i Europa och USA, vilket är essentiellt för att fortsätta på inslagen tillväxtbana.

  • SHT rör sig i rätt riktning

Vi ser fortsatt tydliga tecken på att SHT gör viktiga strategiska satsningar för att gå från att vara en projektorganisation till ett mer tillverkande utvecklingsbolag. Till följd av goda slutresultatet från utvecklingsprojektet hos Huawei, har en större mängd av prototyper beställts för att starta interna processer för testning. Analyst Group ser stora möjligheter för SHT att under år 2023 börja leverera volymorders, vilket antas vara en av de största potentiella värdedrivarna framgent.