SHT Smart High-Tech Q1-23


Global produktlansering runt hörnet

SHT Smart High-Tech AB (”Smart High Tech” eller ”Bolaget”) har inlett året intensivt genom bl.a. en utökad produktionskapacitet, breddad produktportfölj och ett ökat inflöde av nya testorders. Stort fokus allokeras nu till en global produktlanseringskampanj tillsammans med distributören Thermal Grizzly, där Bolagets konsumentprodukt, KryoSheet, lanseras i slutet av maj. Med hänsyn till en förväntad hög efterfrågan, samt att Bolaget har skapat rätt förutsättningar för att möta den starka efterfrågan, anser vi att det råder goda möjligheter för Bolaget att öka tillväxten under kommande kvartal. Analyst Group estimerar att Smart High Tech når en nettoomsättning om ca 73,1 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 4,9x, samt en diskonteringsränta om 15 %, medför ett potentiellt nuvärde om 17,2 kr per aktie (17,2), i ett Base scenario.

  • Tekniskt godkännande avseende embedded solutions

Under H1-23 är Bolagets produkter under tekniskt godkännande hos flertal branschledande företag och nyligen har Smart High Tech erhållit ett tekniskt godkännande, inklusive långtidstest, av ett av dessa företag avseende embedded solutions, d.v.s. att Bolagets produkter byggs in i kundens produkt till slutkund. Smart High Tech diskuterar nu pris, kapacitet och leverans i större volymer med flera av kunderna och mycket konkret med kunden fullgjort tekniskt godkännande, vilket Analyst Group anser är en viktig milstolpe. Med hänsyn till detta, samt att Smart High Tech kvalificerar sig in i kundens serieproduktion, vilka har försäljningsvolymer om +10 mdUSD, anser vi att det speglar stora potentiella intäkter i närtid.

  • Stärker erbjudandet genom ny produkt – Soft Pad

Smart High Tech meddelade nyligen att Bolaget har tagit fram en ny produkt, Soft Pad, inom kärnproduktsortimentet GT-TIM. Produkten som utvecklats utifrån specifika kundkrav karaktäriseras av hög mjukhet, god återfjädring samt hög mekanisk och termisk prestanda, vilken förväntas att levereras bl.a. till kunder inom 5G och fordons-elektronik. Smart High Tech har sedan tidigare erhållit testbeställningar från flera europeiska kunder inom fordons-branschen, vilka riktar sig till elektrifiering av personbilar. Dessa kunder, i linje med andra kunder som vänder sig till Bolagets produkter, upplever utmaningar med kylning genom den kylteknik som finns på marknaden idag. Analyst Group anser att detta är en spännande marknad för Smart High Tech med potentiellt höga volymer, varför vi ser positivt på att Bolaget nu har tagit fram en ny produkt för att kunna leverera till kunder med dessa specifika kvalitetskrav.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Sammantaget anser Analyst Group att Smart High Tech har fortsatt att ta viktiga operationella kliv under kvartalet, vilket lägger en solid grund för kommersiella framgångar framgent. Således har vi valt att behålla våra prognoser och värderingsintervall.

8

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.