SHT Smart High-Tech Q1-22


Fortsätter på utstakad plan

Med Q1-rapporten presenterad står det klart att SHT Smart High-Tech AB (”SHT” eller ”Bolaget”) fortsätter att ta steg från att vara en projektorganisation till ett mer tillverkande utvecklingsbolag. Under Q1-22 har SHT installerat en produktionsmaskin för automatiserad tillverkning, investerat i testutrustning för att effektivisera såväl forskning som produktion, samt skalat upp personalstyrkan, vilket medfört att Bolaget nu har flera projekt nära kommersialisering. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,8x på 2025 års försäljning om 60 MSEK, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls i ett Base scenario ett nuvärde per aktie om 14,8 kr.

  • Rapport i linje med våra förväntningar

Under Q1-22 levererade SHT en nettoomsättning om 1,0 MSEK (0,9), ökningen är främst hänförlig till en ökad leverans av grafenförstärkta pads i storleken 50x50mm till Incavo. Fokus under perioden har varit att installera den automatiska processmaskinen för tillverkning av grafenförstärkt kylmaterial, varför vi inte räknade med någon avsevärd försäljningsökning under perioden. Rörelsekostnaderna uppgick till ca -6,9 MSEK (-1,9), motsvarande en ökning om 270 %, vilket procentuellt sett är en stor ökning, dock från låga nivåer, samtidigt som vi anser att SHT har utvecklats med förhållandevis bra kostnadskontroll relativt Bolagets finansiella ställning.

  • Satsar på affärsområde inom Retail

Parallellt med försäljning av SHT:s huvudprodukt, kommer Bolaget att starta upp ett nytt affärsområde; SHT Retail. Detta innebär att Bolaget kommer att sälja pads för bättre kylning av elektronikkomponenter till privatpersoner (B2C) inom Gaming och Crypto Mining. Analyst Group ser positivt på satsningen, då Bolaget kan testa sina produkter mot en snabbrörlig och krävande marknad samt erhålla löpande intäkter, vilket förväntas dels gynna kassaflödet på kort sikt dels möjliggöra ytterligare en stabil intäktsström för SHT på längre sikt.

  • Prototyporder från världsledande 5G-leverantör

Under det första kvartalet år 2022 genomförde Huawei en beställning av en större mängd prototyper för att starta interna processer för testning. Orderstorleken uppgick till 500 enheter, motsvarande ett värde om 100 tSEK, Analyst Group ser således att det finns stora möjligheter för SHT att under år 2023 börja leverera större orders, vilket estimeras vara en av de största värdedrivarna framgent.

  • Vi behåller våra prognoser

SHT har utvecklats i linje med våra förväntningar, varför vi väljer att behålla våra prognoser. Med tanke på att vi tar hänsyn till kapitalstrukturen i värderingen har värderingsintervallet justeras något, då nettokassan har förändrats sedan Q4-21.