SHT Smart High-Tech Q2-22


Tar stora kliv mot ett renodlat industriföretag

År 2022 har hittills präglats av ett skifte för SHT Smart High-Tech AB (”SHT” eller ”Bolaget”), från att vara ett forsknings- och utvecklingsbolag till ett industriellt företag där fokus ligger på försäljning av Bolagets egna produkter. Detta har således speglats i SHT:s finansiella utveckling i form av initialt låga försäljningsintäkter och höga expansionskostnader. Samtidigt har SHT tagit stora steg mot kommersialisering, genom bl.a. tre nya testorders, femte prototypordern från Huawei och en serieleveransorder, varför vi behåller vår positiva syn på Bolaget, där vi estimerar att försäljningen tar fart från år 2023, för att år 2025 uppgå till ca 60 MSEK. Baserat på en målmultipel om EV/S 4,5x på 2025 års försäljning, och en diskonteringsränta om 15 %, erhålls i ett Base scenario ett nuvärde per aktie om 14,8 kr.

  • Högre rörelsekostnader än väntat

Nettoomsättningen under Q2-22 uppgick till 0,3 MSEK (2,4), där minskningen till stor del anses vara hänförlig till en minskad efterfrågan till följd av de hårda covidrestriktioner som har drabbat Kina, då leveranser i huvudsak sker till Asien i dagsläget. Rörelse-kostnaderna, exklusive COGS, uppgick till ca -8,8 MSEK (-6,9), vilket motsvarar en ökning om 29 %
Q-Q. Kostnadsökningen är något högre än väntat, vilket anses främst vara hänförlig till att bolaget skalat upp personalstyrkan samt engångskostnader till följd av uppsägningslön för tidigare VD.

  • Fortsatt stort intresse för SHT:s teknik

Under H1-22 har SHT fokuserat på marknadsaktiviteter i USA och Europa, vilket har resulterat i totalt tre testorders från bl.a. ett globalt ledande multinationellt dataföretag. Även om det initialt handlar om relativt små beställningar, speglar dessa tre orders ett stort intresse för Bolagets produkter även i Europa och USA, varför Analyst Group ser det som strategiskt riktigt att bygga upp en högteknologisk elektronikkomponent-tillverkning även i Göteborg för att på sikt kunna möta en hög efterfrågan.

  • Vi behåller vår långsiktiga positiva syn på Bolaget

Att omsättningen kom in lägre än estimerat samtidigt som rörelsekostnaderna hade ökat mer än väntat medför att vi har svårt att se att SHT kommer infria våra prognoser för år 2022, varför vi har valt att revidera prognoserna för innevarande år. Det är dock tydligt att SHT nu lägger grunden för framtida tillväxt, genom bl.a. uppbyggnad av tillverkningsanläggning i Göteborg, en betydande serieleveransorder, fortsatta testorders och femte prototypordern från Huawei, varför vi behåller våra omsättningsprognoser för år 2023-2025. Värt att notera dock är att om SHT skulle materialisera flera testorders till skarpa volymleveranser, anser vi att det skulle kunna få en betydande effekt på omsättningen och således värderingsintervallet. Vidare har värderingsintervallet justerats något, då vi tar hänsyn till kapitalstrukturen i värderingen.