Shortcut Media


Närmar sig tillväxtmålen

SMG är en mediakoncern inom rörlig bild som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway, Magoo och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 90,3 MSEK under år 2022, med ett EBITDA-resultat om 6,7 MSEK.  Givet en EV/EBITDA-multipel om 10x, motiveras ett fundamentalt värde per aktie om 4,84 kr.

  • Överträffade våra förväntningar under Q4-21

Som vi skrev i anslutning till Q3-rapporten 2021 förväntade vi oss att SMG skulle avsluta året starkt, och mycket väl blev det så. SMG levererade under Q4-21 en omsättning om 25,2 MSEK (15,4), vilket var 28 % högre än estimerat. Den organiska tillväxten estimeras å ena sidan ha uppgått till ca 10,8 % under kvartalet, vilket var något lägre än den generella marknadsutvecklingen under samma period, å andra sidan drar vi inte alltför stora växlar kring detta givet att Bolagets fokus har legat på lönsamheten samt att förvärven per se tagit upp mycket fokus och tid från den operationella ledningen.

  • Ökad operationell hävstång bidrog till stärkt lönsamhet

Det är tydligt att den operationella hävstång som förvärven har medfört har gett god effekt, där säsongsmässigt starka kvartal blir än desto starkare, och vice versa, givet en något högre, tillika fast, kostnadsbas. Under Q4-21 levererade SMG ett EBITA-resultat om 1,2 MSEK, där vi estimerat -0,5 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 4,9 %, och det ska därtill tilläggas att resultatet hämmas samtidigt av engångskostnader relaterat till förvärv, integration och synergiutvinning, varför EBITA-resultatet under Q4-21 är ett styrketecken enligt Analyst Group. Genom fortsatt realisering av kostnadssynergier, i takt med ökad försäljning, estimerar Analyst Group att SMG kan nå en EBITDA-marginal om 7,4 % för helåret 2022.

  • Mediemarknaden har inlett år 2022 starkt

Återhämtningen på den svenska mediemarknaden blev starkare än befarat under 2021, där Institutet av Reklam och Marknadsföring (IRM) inför 2021 hade estimerat en tillväxt om 8 %, där faktiska utfallet blev 13,6 %. Vidare finns det inga tecken på avmattning under 2022 då medieinvesteringarna under januari månad ökade med 27,4 % Y-Y, samtidigt som investeringarna inom online video ökade med hela 49,9 % jämfört med januari 2020. Det finns många faktorer som talar för att helåret 2022 blir ett starkt år för mediemarknaden med flertalet stora event i fokus, såsom riksdagsval, OS och fotbolls-VM, vilket i kombination med ökad efterfrågan av rörlig bild i spåren av pandemin, bäddar för stark organisk tillväxt för SMG kommande kvartal.

9

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.