Shortcut Media Q4-22


Förbättrad lönsamhetsprofil

Oro för en annalkande lågkonjunktur till följd av b.la. hög inflation och en stigande räntemiljö medförde till en ökad försiktighet, tillika minskad investeringsvilja, inom mediemarknaden under 2022 års senare hälft. Parallellt vidtog SMG lönsamhetshöjande åtgärder under år 2022, vilket Analyst Group bedömer, tillsammans med en nedkylning av mediemarknaden, hämmade den organiska tillväxten. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 40,9 MSEK under år 2023, med ett EBITDA-resultat om 3,4 MSEK. Givet en forward EV/EBITDA-multipel om 5,5x, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 1,12 kr.

  • En svag mediemarknaden satte ton under Q4-22

Under Q4-22 uppgick nettoomsättningen till 16,5 MSEK, vilket å ena sidan motsvarade en tillväxt om ca 15,1 % Q-Q, å andra sidan ca -35 % Y-Y. Det fjärde kvartalet är i regel det starkaste, rent säsongsmässigt, vilket förklarar den sekventiella tillväxtökningen, men utfallet var till trots klart under våra estimat om ca 19,2 MSEK. SMG har under H2-22 erlagt mycket tid på att kostnadsoptimera verksamheten, vilket tillsammans med tillkommande administrationsarbete relaterat Bond Street Films konkurs, har upptagit betydande tid och fokus från den operativa ledningen, på bekostnad av t.ex. säljarbete, vilket bedöms vara förklarande faktorer till den lägre än estimerade omsättningen. Mediemarknaden har därtill varit svag under Q4-22, vilken uppvisade en negativ tillväxt om ca 8 %, vilket därtill var en tillväxthämmande faktor för SMG under det fjärde kvartalet.

  • Tudelade effekter från konkursen av Bond Street Film

Efter en längre period av betydande lönsamhetsproblem i dotterbolaget Bond Street Film (”BSF”), meddelade SMG under januari månad år 2023 att en ansökan om konkurs för BSF har inlämnats. Analyst Group bedömer att effekten av detta är tudelad, där SMG å ena sidan medförs en förbättrad lönsamhetsprofil då kvarvarande dotterbolag under längre tid har utvecklats under god lönsamhet. Å andra sidan bedömer Analyst Group att konkursen av BSF kan komma att hämma Bolagets konkurrenskraft på mediemarknaden då produkterbjudande blir något smalare. Att SMG dock har lyckats behålla flertalet av BSF:s tidigare affärer är en positiv datapunkt, där överförande av viktiga kundavtal och nyckelkompetens förväntas slutföras under Q1-23.

  • Reviderat värderingsintervall

Givet ovan resonemang, en estimerad nedgång på mediemarknaden år 2023, utfallet under Q4-22 och konkursen av BSF, har Analyst Group reviderat prognoserna, tillika värderingsintervallet. Framöver bedöms SMG kunna uppvisa god lönsamhet, givet dotterbolagen STARK Film och Magoos historik av goda marginaler, vilket väntas medföra en starkare kassaflödesgenerering inom rörelsen. Samtidigt bedömer Analyst Group att SMG:s smalare produkterbjudande initialt minskar Bolagets konkurrenskraft och därmed förmåga att vinna marknadsandelar i samma takt som tidigare, även om SMG fortsatt har en stark position inom de mer snabbväxande digitala mediesegmenten.

5

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.