Shortcut Media Q4-20


Låg värdering givet goda tillväxtutsikter

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 83,0 MSEK under år 2021, med ett justerat nettoresultat om ca 3,4 MSEK. Givet ett justerat P/E-tal om 13,0x, ger detta ett motiverat pris per aktie om ca 4,35 kr.

  • Ska dubbla verksamheten fram till år 2022

I samband med bolagets Q3-20 rapport, så offentliggjorde SMG en ny tillväxtplan, som kommer innebära att organisationen ska fördubblas fram till år 2022, och öka omsättningen till 120 MSEK. Bolaget kommer samtidigt sträva efter att behålla en rörelsemarginal (EBITA) inom spannet 5 till 10 %, vilket skulle kunna innebära ett EBITA-resultat mellan 6-12 MSEK under år 2022. SMG planerar att uppnå dessa mål genom att dels fortsätta växa organiskt, samt dels genom att göra kompletterande förvärv, som kommer bredda och förstärka organisationen.

  • Verkar på en växande marknad

SMG är aktiva på den svenska media- och filmkommunikationsmarknaden, vilket är en marknad under tillväxt, som väntas växa med 8 % under år 2021. Bolaget är därtill starkt inom områden på den svenska media- och filmkommunikationsmarknaden som växer snabbare än marknaden som helhet, områden såsom sociala medier och online video, som båda väntas visa en tvåsiffrig tillväxt under år 2021. Analyst Group bedömmer även att chanserna för SMG att ta marknadsandelar framgent är goda, och att möjligheterna att ta marknadsandelar kommer öka i takt med att SMG växer som bolag, och utökar sitt utbud av tjänster ytterligare.

  • Värderas till 4,35 kr i ett Base scenario

I ett Base scenario förväntas SMG exekvera på sin tillväxtplan, och fortsätta växa verksamheten efter ett tufft 2020. Bolaget estimeras visa ett justerat nettoresultat om 3,4 MSEK och 4,5 MSEK under år 2021 respektive år 2022. Baserat på det prognostiserade justerade nettoresultatet, och applicerad multipel-värdering, härleds ett motiverat värde per aktie om ca 4,35 kr på år 2021 prognos.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

Det föreligger en risk i att tidigare ingångna ramavtal kan komma att justeras framgent, ett exempel på en sådan händelse är det avtal med Discovery som kommer justeras ned med start i fjärde kvartalet under räkenskapsåret 2020. För en investerare är det därmed viktigt att bevaka hur SMG:s nyförsäljning utvecklas under 2021 och framgent, och hur Bolaget kommunicerar kring rådande konjunkturläge och dess påverkan.

9

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.