Shortcut Media Q3-21


Solid grund för stark organisk tillväxt

SMG är en mediakoncern inom rörlig bild som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway, Magoo och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 90,3 MSEK under år 2022, med ett EBITDA-resultat om 6,7 MSEK.  Givet en EV/EBITDA-multipel om 11x, motiveras ett fundamentalt nuvärde per aktie om 4,84 kr.

  • Förvärven bidrog starkt till tillväxten under Q3-21

Under Q3-21 levererade SMG en omsättningsökning om 45 % jämfört med motsvarande period föregående år, där omsättningen uppgick till 15,4 MSEK (10,6). Tredje kvartalet är i regel ett säsongsmässigt svagare kvartal hänfört till semestertider, och Analyst Group estimerar att i princip hela omsättningsökningen kan förklaras av de rörelseförvärv som SMG genomfört under 2021. Mycket tyder på att mediamarknaden kommer avsluta 2021 starkt, vilket i kombination med en breddad kundbas och produktportfölj genom förvärven, medför att vi estimerar en stark Q4-rapport från SMG.

  • Ökad synlighet efter ägarspridning

Ägarspridningen och tillika kapitaltillskottet som avtalet med Dividend Sweden under Q3-21 medförde inte enbart en förstärkning av kassan om ca 2,3 MSEK, vilket möjliggjort förvärvet av Stark Film, utan medför även ökad visibilitet i form av en väsentlig ökning av aktieägare. SMG har, enligt Analyst Group, länge gått investerare förbi där Bolaget har tagit flertalet större operationella kliv framåt på sistone, samtidigt som SMG har en historik av stark tillväxt och underliggande god lönsamhet i rörelsen. Utspädningen väntas uppgå till ca 8,3 %, men Analyst Group anser samtidigt att det kommer vara gynnsamt för SMG-aktien på sikt, givet det högre intresse och tillika ökad likviditet i aktien som väntas bli resultatet av ägarspridningen.

  • Justerat värderingsintervall

Förvärvet av Stark Film under Q3-21 blev SMG:s tredje för året, och Bolaget börjar på riktigt exekvera på den utstakade tillväxtplanen – att dubbla verksamheten till år 2022. Även om SMG har tagit större operationella kliv framåt och lagt en solid grund för framtida tillväxt under god lönsamhet, ser 2021 ut att bli något av ett mellanår för Bolaget. Omsättningen för 2021 estimeras hamna i linje med 2019 års omsättning, samtidigt som medieinvesteringarna ser ut att återgå till Pre-Covid nivåer vid årets slut. Vi är fortsatt positiva till SMG som under året har vuxit till en större koncern, breddat kundbasen och expanderar produktportföljen, där samtliga faktorer är viktiga då de dels ökar SMG:s relevans på marknaden, dels bäddar för stark organiskt tillväxt framöver. Utspädningen från ägarspridningen gör att vi justerar ned värderingsintervallet något, även om vi ser positivt på en bredare ägarbas och högre likviditet i aktien.

9

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.