Shortcut Media Q1-22


Mediemarknaden går starkt

SMG är en mediekoncern inom rörlig bild som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway, Magoo och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 90,3 MSEK under år 2022, med ett EBITDA-resultat om 6,0 MSEK. Givet en forward EV/EBITDA-multipel om 10x, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 4,20 kr.

  • Bra start på 2022 – omsättning i linje med estimat

SMG levererade under Q1-22 en omsättning som mer eller mindre var i linje med våra estimat, uppgående till 21,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 89 % Y-Y, varav Analyst Group estimerar att den organiska tillväxten uppgick till ca 18 %. Den estimerade organiska tillväxten var därmed högre än den totala tillväxten i medieinvesteringarna i Sverige under samma period, vilken är en positivt datapunkt från rapporten. Det rapporterade EBITA-resultatet om 1,2 MSEK var dock lägre än vår förväntansbild, primärt förklarat av en lägre än estimerad bruttomarginal under Q1-22. SMG har vidtagit åtgärder för att stärka lönsamheten inom ett av Bolagets tre geografiska områden som för närvarande ej levererar enligt lönsamhetsmålen, vilket väntas få full effekt i mitten av Q4-22. Givet utfallet i Q1-22 har vi valt att behålla våra omsättningsprognoserna samtidigt som vi har valt att revidera ned estimaten rörande lönsamheten, då vi nu estimerar en något lägre bruttomarginal än tidigare.

  • Mediemarknaden fortsätter att gå starkt

Effekterna av kriget i Ukraina har ännu inte satt sitt spår i medieinvesteringarna, vilka växte med ca 8,5 % under Q1-22, där onlinesegmenten har gått än desto starkare. Givet att kriget i Ukraina inte får någon större effekt på mediemarknaden framöver finns det många faktorer som talar för att helåret 2022 kan fortsätta på inslagen väg med flertalet stora event i fokus, såsom riksdagsval och fotbolls-VM, vilket i kombination med ökad efterfrågan av rörlig bild i spåren av pandemin, bäddar för stark organisk tillväxt för SMG kommande kvartal.

  • Reviderat värderingsintervall

Q1-rapporten visade på en lägre lönsamhet än vad vi estimerat, varför vi har valt att göra mindre justeringar i våra lönsamhetsestimat för SMG under dels år 2022, dels under resterande prognosperiod, vilket således har, tillsammans med en multipelkontraktion bland peer-gruppen, påverkat värderingsintervallet i respektive scenario.  Vår långsiktiga vy på Bolaget är fortfarande intakt och vi bedömer att SMG är väl positionerade inom mediemarknaden med ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande inom rörlig bild, vilket bäddar för lönsam tillväxt under prognosperioden.

9

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.