Shortcut Media Group


Lågt värderat ledande filmkommunikationsbolag

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm och 3D-animation genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras Shortcut Media Group omsätta 70,1 MSEK under år 2020, med ett justerat nettoresultat om ca 2,8 MSEK, vilket givet ett justerat P/E-tal om 9,0x ger ett motiverat pris per aktie om ca 2,46 kr.

  • Unik marknadsposition möjliggör stark korsförsäljning

SMGs unika marknadsposition kan beskrivas som en s.k. ”one stop shop”, där Bolaget tillhandahåller ett komplett erbjudande för att hantera alla beståndsdelar i att producera rörligt material. Detta i kombination med stora kunder såsom Discovery, Essity, Paradox, H&M, Stena och Doktor24 förväntas SMGs plattform, kundbas och unika marknadsposition skapa förutsättningar för ökad korsförsäljning och fortsatt tillväxt.

  • Stärkt finansiell position kan möjliggöra utdelning inom 12-18 månader

Under 2019 uppgick nettoomsättningen till 68,8 MSEK (59,7), vilket motsvarar en ökning om ca 15 % jämfört mot året innan. Bolaget rapporterade år 2019 ett EBITA resultat om 3 MSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 4,4 %. Ledningen bedömer att om Bolaget fortsätter i linje med Bolagets uppsatta finansiella mål och om inga lämpliga strukturaffärer materialiseras, kan utdelning bli aktuellt inom en 12-18 månader, vilket Analyst Group bedömer skulle innebära en signifikant värdepotential i aktien.

  • Värderas till 2,46 kr i ett Base scenario

I ett Base scenario förväntas SMG fortsätta sin tillväxtresa under prognosperioden, och visa ett justerat nettoresultat om 2,8 MSEK och 3,9 MSEK under år 2020 respektive år 2021. Baserat på det prognostiserade justerade nettoresultatet och vald multipelvärdering, härleds ett motiverat pris per aktie om ca 2,46 kr.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

Det föreligger en risk i att tidigare ingånga ramavtal kan komma att justeras framgent, ett tidigare exempel på en sådan händelse är det avtal med Discovery som justerades ned i slutet av 2019. För en investerare är det därmed det viktigt att bevaka hur SMG:s nyförsäljning utvecklas under 2020, och hur Bolaget kommunicerar kring rådande konjunkturläge och dess påverkan.

6

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.