Shortcut Media Q2-22


Lägger grunden för starkare lönsamhet

SMG är en mediekoncern inom rörlig bild som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway, Magoo och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 87,7 MSEK under år 2022, med ett justerat EBITDA-resultat om 5,2 MSEK.  Givet en forward EV/EBITDA-multipel om 9,8x, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 3,50 kr.

  • Mediemarknaden visar tecken på avmattning

SMG levererade under Q2-22 en nettoomsättning som var  något under Analyst Groups estimat, uppgående till 21,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 14,1 % Y-Y, där vi estimerat att den organiska tillväxten uppgick till ca -6,1 %. Parallellt har det varit en minskad aktivitet inom den svenska mediemarknaden under merparten av Q2-22, där en negativ tillväxt uppvisades inom segmenten online video och social media under månaderna maj-juli. Det rapporterade EBITDA-resultatet kom i negativt territorium om -45 tSEK, men belastas av engångskostnader relaterat till de kostnadsbesparande åtgärder som SMG vidtagit för att stärka lönsamheten inom ett av Bolagets tre geografiska områden som för närvarande ej levererar enligt lönsamhetsmålen. Justerat för dessa, vilka har estimerats till 1,7 MSEK, hade EBITDA-resultatet inkommit mer eller mindre i linje med våra estimat. Givet omsättningsutfallet i H1-22, negativ estimerad organisk tillväxt under Q2-22 samt att mediemarknaden visar tecken på avmattning, har vi valt att justera ned omsättningsestimaten för år 2022, vilket bidrar till en sänkt prognos avseende EBITDA under samma period.

  • Fortsätter vinna marknadsandelar inom Gaming

Ett av SMG:s prioriterade affärsområden är Gaming, där dotterbolaget Bond Street Film under Q2-22 har vunnit ytterligare två nya kunder. Parallellt har samarbetsavtalet med spelbolaget Fast Travel Group burit frukt genom erhållen order under kvartalet. Analyst Group ser positivt på att SMG successivt tagit marknadsandelar inom Gaming då marknaden väntas växa stark framgent, vilket möjliggör för SMG att växa tillsammans med Bolagets kunder i en ökad utsträckning.

  • Reviderat värderingsintervall

Givet ovan resonemang har Analyst Group valt att revidera ned tillväxttakten något under år 2022, vilket också har påverkat estimerat EBITDA-resultat. Detta, i kombination med en multipelkontraktion bland peer-gruppen, har medfört en justering i värderingsintervallet i respektive scenario. Vår långsiktiga vy på Bolaget är fortsatt intakt och Analyst Group bedömer att SMG är väl positionerade inom mediemarknaden genom de förvärv som genomförts då det har medfört en större koncern och därav ökad vidimering, skalfördelar samt ett mer konkurrenskraftigt produkterbjudande.

8

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.