Seamless Distribution Systems Q4-23


Fokus på lönsamhet under år 2024

År 2023 var ett omställningsår för SDS (”Seamless Distribution Systems” eller ”Bolaget”) där Bolaget, i kombination med initierat kostnadsbesparingsprogram, lade om det operationella fokuset från kundspecifik utveckling till att leverera standardiserad mjukvara. Utöver detta valde SDS även att ta färre större projekt under år 2023, i syfte att reducera den verksamhetsmässiga risken, samtidigt som omställningen som sådan möjliggör en ökad lönsamhetspotential. Parallellt ökade SDS de återkommande intäkterna med ca 18 % under år 2023, vilket skapar en stabilare intjäning framgent, och givet att SDS dessutom kan förbättra Bolagets hantering av rörelsekapitalet under år 2024, ser Analyst Group goda möjligheter för SDS att få en god utväxling på genererat resultat och därigenom förbättra kapitalstrukturen. För år 2024 estimeras ett justerat EBITDA-resultat om 50,7 MSEK och baserat på en relativvärdering härleds ett potentiellt värde om 9,4 kr (10,3) per aktie i ett Base scenario.

  • Svagheten i SDD överraskade…

Under Q4-23 uppvisade SDS-koncernen en nettoomsättning om 58,4 MSEK, vilket var ca -14 % lägre än estimerat (68) och -8,9 % lägre sett till Q-Q (64). Bakgrunden till det lägre utfallet än estimerat kan primärt hänföras till att SDD-verksamheten tappade nära 50 % av nettoomsättningen Q-Q. Att SDD:s omsättningen skulle minska kommande år var redan i våra estimat, däremot var styrkan i nedgången under kvartalet oväntad hög. Med Q4-rapporten presenterad kan vi även konstatera att SDS-verksamhetens netto-omsättning kom in ca 2 % lägre än Bolagets prognos under inledningen av 2023 (211 MSEK vs 216 MSEK). Givet utvecklingen i SDD under kvartalet samt ett fortsatt försiktigt marknadsläge, har Analyst Group valt att revidera estimaten avseende nettoomsättningen för år 2024 och framåt.

  • …samtidigt som EBITDA-marginalen var uppe på toppnivåer

Resultatet av ett lägre omsättningsbidrag från SDD-verksamheten är en högre lönsamhet på koncernnivå, vilket var tydligt under det fjärde kvartalet. Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 8,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 14,8 %, vilket var den högsta uppmätta justerade EBITDA-marginalen på över fyra år. Den förklarande faktorn var primärt den höga bruttomarginalen under kvartalet, vilken uppgick till 82,5 %. Utfallet var däremot under våra estimat om 10 MSEK, varför Analyst Group har gjort mindre revideringar för åren 2024-2025.

  • Reviderat värderingsintervall

Både nettoomsättningen och det justerade EBITDA-resultatet var lägre än våra estimat, varför vi har reviderat ned våra prognoser. Revideringarna genomförs primärt avseende intäkterna inom SDD, men även de återkommande intäkter, givet utfallet i Q4-23. På koncernnivå kommer de lägre estimerade intäkterna från SDD-verksamheten att resultera i en stärkt bruttomarginal från år 2024 och framåt, vilket tillsammans med fortsatta effekter från kostnadsbesparingsprogrammet estimeras medföra en högre justerad EBITDA-marginal under år 2024. Samtidigt har SDS under år 2023 uppvisat svårigheter i hanteringen av rörelsekapitalet, vilket har haft en negativ inverkan på våra antaganden gällande kapitalstrukturen för år 2024, således även, tillsammans med ovannämnda justeringar, härlett bolagsvärde. Värderingsintervallet har således reviderats ned i samtliga scenarios.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.