Seamless Distribution Systems Q4-22


Lägger grunden för en effektivare affärsmodell

Långa ledtider och försiktiga investeringsbudgetar hos telekomoperatörerna, i kombination med en ökad operationell hävstång och interna projektförseningar, hämmade SDS:s intäkter, tillika EBITDA-resultat, under år 2022. Det är dock tydligt att SDS:s produktutveckling har burit frukt, samtidigt som Riaktr medför ytterligare affärsmöjligheter, vilket har bidragit till såväl nya operatörsgrupper som marknader, något som sammantaget lägger en solidare grund för multidimensionell tillväxt på sikt. Med hänsyn till ovannämnda estimeras ett justerat EBITDA-resultat om 41,3 MSEK år 2023 och baserat på en relativvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 11,6 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Projektförseningar tvingar SDS till att vinstvarna

Q4-rapporten kom in i linje med tidigare kommunicerad vinstvarning från den 8 februari 2023, där nettoomsättningen uppgick till 37,4 MSEK (79), med ett EBITDA-resultat om -34,1 MSEK (20). Vinstvarningen härleds till dels förseningar av projekt som förväntades intäktsföras under Q4-22, dels av att två tidigare intäktsförda projekt under år 2022 blivit uppsagda av kund. Projektförseningar medför samtidigt att SDS har gått in i år 2023 med större inneliggande orders, varför omsättningen estimeras återhämta sig från Q1-23 och framåt.

  • Inleder kostnadsbesparingsprogram

Som ett led i att driva effektivitets-, marginal-, och kassaflödesförbättringar framgent, har SDS lanserat ett kostnadsbesparingsprogram vilken väntas medföra årliga besparingar om 45 MSEK, där potentiellt 20-25 % av anställda kan sägas upp. Vidare ämnar SDS att ompositionera Bolaget från kundspecifik utveckling till mer produktfokus, vilket förväntas medföra högre grad av standardiserad mjukvaruförsäljning till nya kunder framöver. Trots att en viktigt del i SDS höga kundtillfredställelse härleds till utveckling av kundunika lösningar är det samtidigt en ineffektiv metod för att nå hög skalbarhet och medför dessutom högre än nödvändiga utgifter inom FoU. Analyst Group anser att medan Bolagets initiativ är rätt väg att gå i syfte att stärka upp balansräkningen och kassaflödet, medför det samtidigt en viss osäkerhet vad gäller SDS försäljningsframgångar framgent. Detta då SDS även ämnar att vara något mer selektiva vad gäller framtida projekt samtidigt som en högre grad av standardisering kan resultera i färre ordrar, tillika ordervärde, även om det samtidigt bör mynna ut i högre produktmarginal.

  • Reviderat värderingsintervall

År 2022 understeg Analyst Groups såväl initiala som reviderade förväntningar vad gäller omsättning och EBITDA, även om det till stor del kan förklaras av försenade projekt. Vi bedömer att SDS ompositionering avseende nyförsäljning kan medföra initialt lägre omsättning, vilket följaktligen estimeras påverka EBITDA-resultatet givet Bolagets ökade kostnadskostym efter genomförda förvärv. Kostnadsbesparingsprogrammet förväntas dock resultera i ett successivt starkare EBITDA-resultat, i takt med personaluppsägningar och ökad standardisering i nyförsäljning. Till följd av utfallet i Q4-22 och strategibytet, tillsammans med ett fortsatt osäkert omvärlds-läge, har vi valt att revidera ned våra estimat avseende omsättning och EBITDA under prognosperioden, vilket således medför ett reviderat värderingsintervall1 i respektive scenario.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.