Seamless Distribution Systems Q4-21


Står redo att accelerera tillväxten under 2022

En viktig hörnsten i SDS:s organiska tillväxt är att växa med sina kunder genom att ta sig in på nya marknader, men även utveckla nya produkter och affärsområden. Under de senaste tolv månaderna har SDS kommit in i åtta nya operatörsgrupper, däribland världsledande operatörer såsom Vodafone, Telenorsgruppen och Orange, vilket stärker utsikterna för accelererad organisk tillväxt. Med befintliga kundavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBITDA-resultat om 81,9 MSEK år 2022. Baserat på en relativvärdering, härleds ett nuvärde per aktie om 60 SEK på 2022 års prognoser.

  • Q4-rapporten slog våra förväntningar

Nettoomsättningen för Q4-21 uppgick till 78,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om 10,9 % Y-Y, vilket var över våra estimat. Samtidigt levererade SDS ett fortsatt starkt EBITDA-resultat om 19,6 MSEK, motsvarande 24,9 % i EBITDA-marginal. Summerat för helåret 2021 landade det justerade EBITDA-resultatet på 69,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-tillväxt om 39 % jämfört helåret 2020 om 50,1 MSEK. Förklaringar bakom det starka resultatet har varit det framgångsrika förvärvet av Riaktr i kombination med fortsatta interna kostnadsbesparingar avseende det tidigare förvärvet av eServGlobal, samtidigt som SDD-vertikalen, vilken är av lägre lönsamhet, har sett ett omsättningstapp om 18 % Y-Y, vilket mynnar ut  i lägre materialkostnader, varför koncernens lönsamhet har stärkts ytterligare.

  • Jämnare intäktsintjäning väntas framgent

Under det fjärde kvartalet har SDS:s nya kund, Vodafone Oman, gått live med SaaS-modellen Retail Value Management (RVM), vilket vi tidigare estimerat kan innebära ca 15-20 MSEK på årsbasis i SaaS-intäkter i takt med att Vodafone når uppsatta mål vad gäller marknadsandelar i Oman, i enlighet med avtalets struktur. Samtidigt kan vi se att SDS ökar antalet återkommande intäkter och följaktligen bli mindre beroende av nya orders, där andelen återkommande intäkter uppgick till 38 % i det fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med 30 % under motsvarande kvartal föregående år. Visserligen har orderingången för fjärde kvartalet minskat Q-Q, vilken uppgick till 13 vunna ordrar under kvartalet, mot 18 vunna ordrar Q3-21, vilket kan ge en indikation på en svagare start på 2022.

  • Strategiskt vunnen order i Ghana under Q4-21

Under Q4-21 meddelades att SDS erhållit en order om 3 MSEK från en helt ny kund i Ghana avseende driftsättning av SDS:s systemplattform inom Retail Value Management (RVM), och är därmed även av strategisk betydelse. Samtidigt har Bolaget fått förnyat förtroende från Bolagets största kund, vilket kommer att innebära en gradvis introducering av SDS:s nya lösningar över hela gruppen.

8

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.