Seamless Distribution Systems Q3-23


De återkommande intäkterna visar styrka

Med ett större fokus på att leverera standardiserad mjukvara, snarare än kundspecifik utveckling, har SDS proaktivt reducerat den operationella risken i affärsmodellen under år 2023.  Detta, i kombination med en stark utveckling i de återkommande intäkterna och initierat kostnadsreduktionsprogram, möjliggör en solidare affärsmodell med en ökad lönsamhetspotential samt kortare ledtider hos kunder framgent. Genom ett förbättrat produkterbjudande och fortsatt arbete med leverera hög kundnöjdhet bedöms förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling i de återkommande intäkterna som goda kommande år. Med hänsyn till ovannämnda estimeras ett justerat EBITDA-resultat om 53,2 MSEK år 2024 och baserat på en relativvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 10,3 kr (11,6) per aktie i ett Base scenario.

  • Svagare nettoomsättning belastade EBITDA-resultatet

Under Q3-23 uppvisade SDS-koncernen en nettoomsättning om 64,2 MSEK, vilket var ca -8 % lägre än estimerat (69,7) och -15,6 % lägre sett till Y-Y (76,1). Parallellt steg de återkommande intäkterna i en högre takt än vad Analyst Group estimerat, motsvarande ca 23 % Y-Y till 37,9 MSEK, vilket innebär att de återkommande intäkterna uppgår till 139 MSEK på rullande tolv månader, ca 57 % av nettoomsättningen, och därmed är SDS på god väg att täcka Bolagets fasta kostnader. Medan de återkommande intäkter fortsätter att visa en stark utveckling, var samtidigt utvecklingen i nyförsäljningen och dotterbolaget SDD desto svagare vilket, i kombination med en låg orderingång och kommunicerade ordrar under kvartalet, har medfört en revidering i våra prognoser avseende nettoomsättningen. Rörelsekostnader1 minskade i absoluta tal Q-Q, men då nettoomsättning föll desto mer, belastades det justerade EBITDA-resultatet, uppgående till 4,9 MSEK, vilket var lägre än estimerat om 9 MSEK, varför vi även har reviderat ned EBITDA-resultatet under prognosperioden.

  • Nått uttalad kapitalisering genom ny riktad emission

I slutet av Q3-23 genomförde SDS årets andra riktade emission om 20 MSEK, vilket innebär att Bolaget har nått uttalad kapitalisering om minst 40 MSEK i enlighet med de omförhandlade obligationsvillkoren under H1-23. Trots dessa kapitalinjektioner under året uppgick kassan vid utgången av Q3-23 till 11,1 MSEK, vilket till stor del förklaras i en ökad kapitalbindning i rörelsekapitalet. Viktigt framöver blir, enligt Analyst Group, att förbättra hanteringen av rörelsekapitalet, genom att b.la. mer effektivt driva in utestående kundfordringar, för att kunna stärka kassaflödet organiskt.

  • Reviderat värderingsintervall

Då såväl nettoomsättningen som det justerade EBITDA-resultatet var lägre än våra estimat, har vi reviderat ned våra prognoser avseende intäkter från nyförsäljning och SDD, men samtidigt reviderat upp estimaten avseende de återkommande intäkter. På koncernnivå innebär revideringarna en lägre estimerad nettoomsättning och justerat EBITDA-resultat vilket, i kombination med en generell multipelkontraktion bland peers samt en sämre utveckling i kassaflödet än estimerat, har medfört ett reviderat värderingsintervall i samtliga scenarion. Givet ett fortsatt ogynnsamt marknadssentiment bland småbolag och låg likviditet i SDS-aktien, bedömer vi det som mindre troligt att SDS når vårt Base scenario under innevarande år, utan väljer istället att blicka mot år 2024.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.