Seamless Distribution Systems Q3-22


Fortsätter att vinna strategiska affärer

Långa ledtider och försiktiga investeringsbudgetar hos telekomoperatörerna, i kombination med en ökad operationell hävstång, har under året hämmat SDS:s intäkter, tillika EBITDA-resultat, och därmed ligger ett ytterligare mellanår i korten. Det är dock tydligt att SDS:s produktutveckling bär frukt, samtidigt som Riaktr medför ytterligare affärsmöjligheter, vilket har bidragit till såväl nya operatörsgrupper som marknader, något som sammantaget lägger en solidare grund för multidimensionell tillväxt på sikt. Med hänsyn till ovannämnda estimeras ett EBITDA-resultat om 73,1 MSEK år 2023 och baserat på en relativvärdering härleds ett potentiell värde per aktie om 38,9 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Ökar nettoomsättningen med 10 % Q-Q

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till 76,1 MSEK, vilket å ena sidan innebar en negativ tillväxt om -3,3 % sett till Y-Y, å andra sidan en ökning om ca 10 % jämfört med Q2-22. Den stärkta nettoomsättningen Q-Q medförde ett starkt EBITDA-resultat om 19,2 MSEK och en EBITDA-marginal om 25,2 %, således i linje med rekordkvartalen Q3-Q4 2021, dock med stöd av en positiv valutaeffekt. Medan nettoomsättningen var något lägre än estimerat, kom samtidigt EBITDA-resultat in högre än väntat och med kommunicerade ordrar samt en marginellt stärkt orderingång, estimerar Analyst Group att SDS står inför ett fjärde kvartal i nivå med Q3-22.

  • Största affären i SDS:s historia mottogs under Q3

I slutet av Q3-22 mottog SDS en strategisk order från operatörsgruppen Sudatel Group avseende hela Bolagets RVM-svit inklusive avancerad analys, på tre marknader samtidigt. Ordervärdet uppgick till 25 MSEK, vilket innebar den största affären i SDS:s historia. Vidare har SDS erhållit en ytterligare genombrottsorder under Q3-22 från en ny partner, Strategy&, avseende 5G-utbyggnaden inom en ny operatörsgrupp i Saudiarabien. Ordern omfattar Big Data-analysprodukten Smart Capex från Riaktr och med-för årliga återkommande intäkter. Affärerna påvisar enligt Analyst Group dels hur SDS stärkta produktportfölj bär frukt, dels hur förvärvet av Riaktr möjliggör såväl korsförsäljningsmöjligheter som nya kunder och därmed stärker den långsiktiga tillväxtpotentialen.

  • Oförändrat värderingsintervall

Trots att år 2022 estimeras bli ett ytterligare mellanår anser Analyst Group att SDS på nuvarande nivåer är lågt värderat givet den stärkta kundbasen, produktportföljen och dess underliggande lönsamhet i verksamheten. Vi upprepar därför vårt värderingsintervall1, däremot bedömer vi det som mindre troligt att SDS når vårt Base scenario redan under innevarande år givet ett fortsatt oroligt marknadssentiment, utan väljer istället att blicka mot år 2023. Målmultipeln om EV/EBITDA 8,3x baseras därför på 2023 års estimat, vilket är lägre än tidigare, men hänförligt till en generell multipelkontraktion bland peers.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.