Seamless Distribution Systems Q3-21


Lagt grunden för multidimensionell tillväxt framgent

En viktig hörnsten i SDS:s organiska tillväxt är att växa med sina kunder genom att ta sig in på nya marknader, men även utveckla nya produkter och affärsområden. Under de senaste tolv månaderna har SDS kommit in i åtta nya operatörsgrupper, däribland världsledande operatörer såsom Vodafone, Telenorsgruppen och Orange, vilket stärker utsikterna för accelererad organisk tillväxt. Med befintliga kundavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBITDA-resultat om 83,2 MSEK år 2022. Baserat på en relativvärdering, härleds ett nuvärde per aktie om 62 SEK på 2022 års prognoser.

  • EBITDA uppgår till All Time High i Q3-21

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 78,7 MSEK, motsvarande en tillväxt om 15,1 % jämfört med motsvarande period föregående år, vilket är något lägre än vad vi estimerat. Samtidigt levererade SDS en betydligt starkare EBITDA-marginal om 25,1 % än estimerat med ett All Time High i EBITDA-resultat, motsvarande 19,7 MSEK. Förklaringar bakom det starka resultatet har varit framgångsrika interna omstruktureringar och kostnadsbesparingar, vilket bäddar för stärkta marginaler även kommande kvartal i takt med accelererad omsättning.

  • Genombrottsorder med Vodafone Oman

I Q3-21 meddelade SDS att Bolaget erhållit en order från Vodafone Oman, avseende SDS:s SaaS-erbjudande Retail Value Management (RVM) suite. Analyst Group estimerar att SDS kommer kunna erhålla ca 15-20 MSEK på årsbasis i SaaS-intäkter från detta avtal i takt med att Vodafone når uppsatta mål vad gäller marknadsandelar i Oman, varför intäkterna för SDS initialt torde vara lägre. Vodafone är en av världens största telekomoperatörer och avtalet innebär att SDS har kommit in på en av operatörgruppens 70 marknader, vilket öppnar upp stora möjligheter för att successivt penetrera ytterligare marknader och sälja in fler tjänster från Bolagets breda produktportfölj.

  • Justerat värderingsintervall

Även i Q3-21 kommer nettoomsättningen in lägre än vad vi estimerat, samtidigt som EBITDA-marginalen utvecklas i linje med våra förväntningar. Dock medför den lägre omsättningen att EBITDA-resultatet påverkas, trots att EBITDA-marginalen per se utvecklas i enlighet med prognoserna. Endast ett kvartal av 2021 återstår numera och med en svagare orderingång i ryggen är vi av uppfattningen att Q4-21 kommer att vara lik Q3-rapporten i finansiella mått, om än något lägre. Vi har därför reviderat ned våra prognoser för 2021 och även för kommande år under prognosperioden, som en effekt av det. Värderings-intervallet har följaktligen justerats och utifrån 2022 års estimerade EBITDA-resultat om 83,2 MSEK, med applicerad målmultipel, ser vi i ett Base scenario ett motiverat nuvärde per aktie om 62 kr.

8

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.