Seamless Distribution Systems Q3-20


Stark orderingång under det tredje kvartalet

SDS har med genomförda förvärv på kort tid skalat upp verksamheten, samtidigt som Bolaget är lönsamt på rullande 12 månader. Under det senaste året har SDS erhållit flertalet större order, där bl.a. orders i Kenya och Kamerun anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal, nuvarande orderbok och återkommande intäkter från support, kan omsättningen öka snabbt framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBITDA-resultat om 50 MSEK år 2020. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 70 SEK på 2020 års prognos.

  • Skalbar affärsmodell möjliggör marginalexpansion

Bolaget har en omfattande sälj- och utvecklings-organisation, med cirka 132 anställda och ytterligare 90 konsulter, vilket medför höga baskostnader. Organisationen är dock placerad i lågkostnadsländer, och vid högre försäljningsvolymer tillkommer emellertid inga större kostnader. Detta medför en skalbar affärsmodell, och när nya avtal signeras kan vinsten öka snabbt.

  • Antalet mobilanvändare i Afrika fortsätter öka

GSMA estimerar att cirka 44 % av befolkningen i Afrika äger en mobiltelefon, vilket är lägre än det globala snittet om 66 %. Som ett resultat av bl.a. BNP-tillväxt och teknologisk utveckling, vilket möjliggör billigare mobiltelefoner, förväntas antalet mobilanvändare i Afrika öka med en CAGR om 4,6 % under perioden 2017-2025. Detta gynnar SDS då befintliga avtal kan behöva skalas upp.

  • Omfattande innovationsarbete möjliggör ökade marginaler

SDS arbetar löpande med att vidga sitt produkterbjudande i syfte att kunna erbjuda en så heltäckande tjänst som möjligt. Resultatet av detta arbete har inte minst visat sig under COVID-19, då Bolaget erhållit flertalet tilläggs-order från befintliga kunder. Det försäljningsmässiga värdet på dessa orders är ofta litet, men med hänsyn till att tilläggsorders primärt består av mjukvara bedöms bruttomarginalen vara närmare 100 %.

  • Affärskritisk tjänst innebär konjunkturskydd

SDS tillhandahåller en för sina kunder affärskritisk tjänst, och Bolaget har vad Analyst Group erfar aldrig blivit av med en kund. Detta har också visat sig under pågående Coronapandemi, där Bolaget erhållit flertalet tilläggsorders från befintliga kunder, samtidigt som tidigare erhållna orders från nya kunder har fullföljts. Detta ses som ett bevis på att Bolaget tillför ett omfattande värde till sina kunder, och bör medföra en värderingspremie.

  • Tagit flera stora orders från ledande operatörer

Seamless har den senaste tiden tagit ett flertal stora orders, och ingick under Q3-20 b.la ett avtal med en av världens största och mest innovativa mobiloperatörer, baserad i Kenya. Detta avtal bedömer Analyst Group kan komma att innebära signifikant merförsäljning på sikt, och vi anser att potentialen i avtalet över tid kan vara likvärdig den som SDS samarbete med MTN Group har inneburit.

9

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.