Seamless Distribution Systems Q2-23


På god väg att nå kommunicerade mål

SDS har stuvat om affärsstrategin med ett större fokus på att leverera standardiserad mjukvara, snarare än kundspecifik utveckling. Detta, i kombination med initierat kostnadsreduktionsprogram, möjliggör en solidare affärsmodell med en ökad lönsamhetspotential samt kortare ledtider hos kunder. Med en, lönsamhetsmässigt, förbättrad intäktsmix har SDS på kort tid stärkt den underliggande lönsamheten i rörelsen och med fortsatt exekvering av kostnadsreduktionsprogrammet bedömer Analyst Group att SDS är på god väg att nå Bolagets utstakade mål avseende justerat EBITDA-resultat för år 2023 om 42 MSEK. Med hänsyn till ovannämnda estimeras ett justerat EBITDA-resultat om 41,3 MSEK år 2023 och baserat på en relativvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 11,6 kr (11,6) per aktie i ett Base scenario.

  • SDS levererade över estimat under Q2-23

Såväl nettoomsättningen som EBITDA-resultatet översteg Analyst Groups estimat för Q2-23 med motsvarande 3,5 % respektive 24,6 %. SDS har uppvisat en starkare återhämtning under H1-23 än vad Analyst Group initialt estimerat och det är tydligt att omställningen lyckats genomföras snabbare än våra konservativa antaganden, där vi hade tagit höjd för en trögare utväxling i försäljningen givet Bolagets nya affärsstrategi och implementerade kostnadsreduktionsprogram. SDS:s starka backlog av ordrar från Q4-22 har varit en bidragande faktor till omsättnings-utvecklingen under H1-23 och med en lägre orderingång än väntat under Q2-23 i kombination med en svagare försäljnings-mässig utveckling i SDD, bedömer Analyst Group att tidigare estimat avseende nettoomsättningen och EBITDA-resultatet är fortsatt intakta, trots ett starkare H1-23 än estimerat.

  • Fortsatt stark utveckling i de återkommande intäkterna

Under Q2-23 uppgick Bolagets återkommande intäkter till 36,2 MSEK, motsvarande en tillväxt Y-Y om 18,2 %, vilket var högre än vad Analyst Group estimerat (35 MSEK och 14 %). Sedan Q4-20, då SaaS-prissättning kommunicerades skulle prioriteras, har de återkommande intäkterna ökat andelen av nettoomsättningen från ca 30 % till 50 % under Q2-23. Detta är en utveckling som Analyst Group ser positivt på då det å ena sidan visar på Bolagets förmåga att bredda erbjudandet mot befintliga kunder och leverera en hög kundnöjdhet, å andra sidan skapar det ett jämnare kassaflöde samt minskar beroende av nya ordrar.

  • Oförändrat värderingsintervall

SDS har uppvisat en starkare återhämtning efter vinstvarningen under Q4-22 än Analyst Group estimerat, där vi hade estimerat att ett svagare H1-23 skulle följas upp med ett starkare H2-23. Analyst Group bedömer däremot nu att den finansiella utvecklingen under år 2023 blir mer jämnt fördelat mellan kvartalen än tidigare prognostiserat. Vi har valt att revidera prognoserna, där vi har höjt estimaten avseende bruttomarginalen givet utvecklingen under H1-23 men samtidigt även höjt våra estimat avseende personalkostnaderna, vilka har varit högre än prognostiserat. Revideringarna medför däremot inga förändringar avseende estimerat EBITDA-resultat och nettoomsättning, vilka fortsatt indikerar att starkare kvartal ligger tillmötes, i synnerhet avseende EBITDA-resultatet. Vårt värderingsintervall för SDS är därmed oförändrat i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.