Seamless Distribution Systems Q2-22


Riaktr öppnar flera dörrar

Kombinationen av en ökad operationell hävstång efter genomförda förvärv och ett osäkert omvärldsläge under inledningen av år 2022 vilket har medfört försenade investeringsbeslut bland telekomoperatörerna, och därav hämmat SDS:s intäkter, har föranlett till att EBITDA-resultatet har utvecklats svagare än estimerat. Det är dock tydligt att Riaktr bidrar till ytterligare affärsmöjligheter givet det vässade produkterbjudandet som tagit SDS till såväl nya operatörsgrupper som marknader vilket sammantaget lägger en solidare grund för multidimensionell tillväxt på sikt, även om år 2022 ser ut att bli ett ytterligare ett mellanår. Med hänsyn till ovannämnda och reviderade prognoser till följd, estimeras ett EBITDA-resultat om 60,6 MSEK år 2022, genom en relativvärdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 38,9 kr per aktie.

  • Osäkert omvärldsläge försenar investeringsbeslut

Under Q2-22 uppgick nettoomsättningen till 68,8 MSEK, vilket å ena sidan innebär en förbättring jämfört med föregående kvartal (63,1), å andra sidan en oförändrad tillväxt Y-Y. Vidare uppgick EBITDA-resultatet till 15,4 MSEK (11), motsvarande en EBITDA-marginal om 22,3 %. Utvecklingen är enligt Analyst Group i underkant, då vi hade estimerat ett i synnerhet starkt andra kvartal givet den medvind som vi bedömde skulle tillfalla genom de två större ordrarna som inte realiserades under Q1-22, vårt antagande är att enbart en av ordrarna har intäktsförts nu under Q2-22. Det osäkra omvärldsläget föranleder försenade investeringsbeslut bland operatörerna vilket hämmar SDS:s intäkter och orderingång tillfälligt. Följdeffekten av det blir särskilt tydligt på EBITDA-nivå givet den högre fasta kostnadskostymen SDS har efter förvärvet av Riaktr.

  • Riaktr ger ringar på vattnet

SDS har sedan slutförandet av förvärvet av Riaktr under Q2-21 lyckats väl med integrationen och Riaktrs produktportfölj är numera ett viktigt tillskott i SDS:s RVM-svit, vilken möjliggör ytterligare affärsaktiviteter. Ett exempel på detta är den strategiska ordern som Riaktr erhöll från en ledande mobiloperatör i Senegal avseende Bolagets Smart Sales & Distribution-produkt, vilket resulterade i en ny marknad och kund för SDS-koncernen. Genom det stärkta produkterbjudande öppnas nya affärsdiskussioner upp, vilket samtidigt möjliggör cross-selling och ökad tillväxt på sikt givet dom tydliga synergier som finns mellan SDS och Riaktr.

  • Reviderat värderingsintervall

Givet hur SDS har presterat finansiellt under de två första kvartalet bedömer vi att SDS får det svårt att infria våra estimat för innevarande år, både på omsättning- och EBITDA-nivå, varför vi har reviderat ned våra estimat. SDS väntas nu uppvisa en negativ tillväxt om -1,5 % för helåret 2022, vilket får ett stort utslag på estimerad EBITDA, tillika värderingsintervall. Det osäkra omvärldsläget och det faktum att SDS gick in i H2-22 med en relativt svag backlog av ordrar indikerar, enligt Analyst Group, att år 2022 väntas bli ett ytterligare ett mellanår.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.