Seamless Distribution Systems Q2-21


Ökad orderingång bäddar för starkare tillväxt

Förvärvet av Riaktr stärker i synnerhet SDS:s Business Intelligence-erbjudande och ger därtill tillgång till en ökad kundbas, däribland telekomgruppen Orange som är en av världens största telekomoperatörer. Under H1-21 erhöll SDS en genombrottsorder från Telenorgruppen som anses ha omfattande potential och kan bidra med stark organisk tillväxt framgent. Med befintliga distributionsavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBITDA-resultat om 70,6 MSEK år 2021. Baserat på en relativvärdering, härleds ett värde per aktie om 64 SEK på 2021 års prognoser.

  • Lägre omsättning YoY – men stärkt marginal

Under Q2-21 levererade SDS en nettoomsättning om 69,2 MSEK, vilket är lägre än Analyst Groups prognos och således en minskning om 2,5 % YoY, men är samtidigt en förbättring med 12,5 % jämfört med Q1-21. Den primära förklaringen till minskningen i topline är vikande försäljning av SDD vars verksamhet fortfarande påverkas negativt av pandemin, som i viss mån tillfälligt ändrat konsumentbeteendet, med lägre påfyllningar av kontantkort till följd. En desto starkare datapunkt i rapporten var dock EBITDA-marginalen som stärktes med fyra procentenheter YoY och uppgick till 23,6 %. Lägre intäkter från SDD, Riaktr’s bidragande till försäljningen samt SDS fortsatta arbete med att kostnadseffektivisera verksamheten är alla bakomliggande faktorer till marginalförbättringen. Att marginalen de facto stärks samtidigt som försäljningen viker, anser vi är ett kvitto på den underliggande starka lönsamheten som finns i SDS:s affärsmodell och i takt med att Bolaget åter kan öka topline, och dessutom bibehålla alternativt öka lönsamheten ytterligare, väntas det operativa kassaflödet kunna stärkas framgent.

  • Orderingången ökar – bäddar för starkare kvartal framgent

SDS har under Q2-21 vunnit hela 30 orders, vilket dels är en förbättring YoY, dels en kraftigt ökning jämfört med Q1-21 där enbart 12 orders mottogs. En i synnerhet betydelsefull order var de från Telenorsgruppen, värda     24 MSEK, som inte enbart innebär en ny operatörsgrupp som medför ökad potential till stark organisk tillväxt framöver, utan även öppnar upp nya marknader och stärker SDS:s fotfäste i Asien.

  • Vi justerar vårt värderingsintervall

Nettoomsättningen under Q2-21 kom in lägre än förväntat, samtidigt som EBITDA-marginalen i två efter-följande kvartal har kommit in högre än väntat, varför vi väljer att revidera våra prognoser. För helåret 2021 estimeras nu en nettoomsättning om 301,7 MSEK (355), med ett EBITDA-resultat om 70,6 MSEK (71). Värderingsintervallet för SDS sänks till följd, primärt ett resultat av utspädningseffekten i samband med att ett aktieägarlån konverterades till aktier, där vi nu ser ett motiverat värde per aktie om 64 kr i ett Base scenario1.

8

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.