Seamless Distribution Systems Q1-22


Hack i tillväxt- och lönsamhetskurvan

En viktig hörnsten i SDS:s organiska tillväxt är att växa med sina kunder genom att ta sig in på nya marknader, men även utveckla nya produkter och affärsområden. Under år 2021 har SDS kommit in i åtta nya operatörsgrupper, däribland världsledande operatörer såsom Vodafone, Telenorsgruppen och Orange, vilket stärker utsikterna för accelererad organisk tillväxt. Med befintliga kundavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBITDA-resultat om 81,9 MSEK år 2022. Baserat på en relativvärdering, härleds ett värde per aktie om 60 SEK på 2022 års prognoser.

  • Hack i tillväxt- och lönsamhetskurvan

Nettoomsättningen under Q1-22 uppgick till 63,1 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 2,6 % Y-Y men samtidigt -20 % lägre än vad som uppvisades under Q4-21. EBITDA-resultatet uppgick till 9,3 MSEK, även det lägre än dels föregående år (13,9), dels jämfört med Q4-21 (19,6). Likväl var SDS:s Q1-rapport sämre än vår förväntansbild, där vi estimerat en omsättning omkring 73-76 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 18-19 MSEK.  Än en gång blir det tydligt att SDS inte är ett kvartalsbolag, detta eftersom förklaringen bakom intäkt- och lönsamhetstappet Q-Q härrörs till att två större ordrar inte kunnat stängas under kvartalet. Givet en högre kostnadskostym, tillika operationell hävstång, som tillkommit genom SDS:s senaste förvärv får en minskad försäljning en stor effekt på resultatet, och vice versa. Vi estimerar därför ett i synnerhet starkt andra kvartal, givet den medvind som tillfaller från de två större ordrarna.

  • Vårt värderingsintervall hålls intakt

SDS ska inte bedömas enkom på kvartalsbasis av just den anledningen som vi fick bevittna under Q1-22. Bolaget är ännu i viss utsträckning beroende av engångsordrar, varför tajmingen av dessa bidrar till att SDS:s finansiella resultat kan vara volatila från kvartal till kvartal. SDS har en tydlig strategi framöver i syfte att jämna ut intäktsintjäningen, genom att i ökad utsträckning sälja Bolagets tjänster och produkter via en SaaS-prissättning. Analyst Group bedömer att 2022 års estimat ännu är intakta, där det snarare rör sig om ett tillfälligt hack i tillväxt- och lönsamhetskurvan, varför värderingsintervallet kvarstår.

  • Påfylld kassa banar vägen för accelererad tillväxt

Under Q1-22 tog SDS in 20 MSEK genom en riktad emission vilket stärker Bolagets finansiella muskler och således möjliggör ökad innovationstakt samt en fortsatt breddning av produkterbjudandet. Genom kontinuerlig produktutveckling har SDS gått från att historiskt vara ett enproduktsbolag till att tillhandahålla flertalet lösningar inom tre olika affärsområden. Detta har medfört att SDS som aktör blivit än desto mer affärskritiska och sticky, samtidigt som ett fortsatt breddat produkterbjudande banar vägen för en accelererad organisk tillväxt framgent.

8

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.