SDS Q1-19


Starkare lönsamhet runt hörnet

SDS har på kort tid lyckats vända verksamheten från förlust under Q1-18 till vinst under Q4-18 och Q1-19. Bolaget erhöll under Q4-18 flertalet större ordrar, där bl.a. ordern i Etiopien anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal, nuvarande orderbok och återkommande intäkter från support, kan omsättningen öka snabbt framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBIT-resultat om 24,0 MSEK 2019E. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 34 SEK på 2019 års prognos.


  • Skalbar affärsmodell möjliggör marginalexpansion

Bolaget har en omfattande sälj- och utvecklingsorganisation med cirka 56 anställda och ytterligare 68 konsulter, vilket medför höga baskostnader. Organisationen är dock placerad i lågkostnadsländer, och vid högre försäljningsvolymer tillkommer emellertid inga större kostnader. Detta medför en skalbar affärsmodell, och när nya avtal signeras kan vinsten öka snabbt.

  • Antalet mobilanvändare i Afrika fortsätter öka

GSMA estimerar att cirka 44 % av befolkningen i Afrika äger en mobiltelefon. Detta är lägre än det globala snittet om 66 %. Som ett resultat av bl.a. BNP-tillväxt och teknologisk utveckling som möjliggör billigare mobiltelefoner förväntas antalet mobilanvändare i Afrika öka med en CAGR om 4,6 % under perioden 2017-2025. Detta gynnar SDS då befintliga avtal kan behöva skalas upp.

  • Avtal i Etiopien har omfattande potential

SDS tecknade under Q4-18 ett avtal på den Etiopiska marknaden med landets monopolaktör, som har cirka 66 miljoner abonnenter. Avtalet innebär besparingar för den etiopiska operatören som uppskattas till cirka 1-2 mdSEK årligen. Avtalet baseras på en intäktsdelningsmodell, där SDS erhåller en procentandel på varje transaktion. Givet den besparing som SDS möjliggör estimeras avtalet vara värt cirka 50 MSEK totalt under 2019 och 2020.

  • Expansion till nya marknader ses som option

SDS har avtal med MTN, en av världens största operatörer, på nästan samtliga av MTNs marknader. Än så länge finns dock inga avtal  på 6 av de 21 marknader som MTN är verksamma. Det bedöms som sannolikt att SDS framgent kommer ha möjlighet att skriva avtal med MTN på, om inte alla, åtminstone två av dessa marknader. Givet en licensmodell kan dessa avtal enligt Analyst Groups uppskattning vara värda cirka 10-15 MSEK initialt.

  • Förvärv av eProducts möjliggör synergier

SDS förvärvade nyligen eProducts terminaler och IP-rättigheter. Köpeskillingen uppgick till 0,2 MSEK. eProducts hade 2017 en omsättning om 111 MSEK. SDS ambition är att med hjälp av befintlig teknologi effektivisera verksamheten, vilket kan leda till besparingar.

8

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.