Scout Gaming Group


Scout Gaming tillhandahåller plattformar för Daily Fantasy Sports och har under 2017 ingått avtal med flera kunder, såsom Betsson och Nordic Leisure. Deras tjänst är dock obeprövad och medför en osäkerhet kring efterfrågan av tjänsten. Givet att Scout lyckas ingå avtal med fler kunder estimeras en omsättning om 92 MSEK 2022E. Detta motiverar en uppsida om 19 % baserat på target om 6,5x P/S.


Scout Gaming Group AB (”Scout” eller ”Bolaget”) är en B2B-leverantör av skräddarsydda plattformar för Daily Fantasy Sports (DFS). DFS innebär att spelare sätter samman ett lag inom exempelvis fotboll där spelarna kan vinna priser baserat på hur, i detta fall, fotbollsspelarna presterar under verkliga matcher. Scout Gaming har även en B2C-verksamhet med DFS, som i framtiden primärt kommer användas som en test-plattform. 50 % av intäkterna genereras från Norden och 50 % från övriga Europa

Attraktiv intäktsmodell leder till återkommande intäkter och merförsäljning. Scout Gamings intäktsmodell är uppbyggd av fem olika intäktskällor. Primärt utgörs omsättningen av spelarintäkter. Scout, som tillhandahåller plattformen, väntas behålla 25 % av dessa intäkter medan B2B-kunden, som tillhandahåller spelarna, behåller 75 %. Den andra intäktsmodellen baseras på en fast avgift som Scout debiterar vid olika serviceerbjudanden, exempelvis för support och data för specifika sporter. Bolaget debiterar även en uppstartsavgift vid integration av deras B2B-plattform hos kunderna, samt en minimiavgift för att minska risken för förlorade intäkter. Kunderna kan även köpa  tilläggs-appen Bet-Flex, vilket möjliggör kors-försäljning mellan Daily Fantasy Sports-betting och vanlig sports-betting. Detta innebär att när spelare sätter upp ett lag via DFS så har de sedan möjlighet att  spela på verkliga matcher, vilket bidrar till merförsäljning.

Helhetslösning för B2B-kunder skapar intäktssynergier. Scouts helhetslösning skräddarsys efter kunder och behandlar allt från prissättning och support till betallösningar. Detta medför att Bolagets kunder inte behöver kompetens gällande bedrift av spelhemsidor samtidigt som de istället kan lägga resurser på marknadsföring och på att driva in kunder. I och med att kunderna kan fokusera på deras kärnverksamhet inom, exempelvis driva in stora mängder trafik till hemsidorna, medan Scout bedriver plattformen, skapas intäktssynergier.

Nya avtal med stora aktörer väntas driva CAGR om 24 % fram till 2022E. Scout har under 2017 ingått avtal med större speloperatörer såsom PAF, Betsson och Nordic Leisure. Detta tyder på intresse för Bolagets helhetslösning inom Daily Fantasy Sports från större aktörer, vilket kan locka fler kunder framgent. Samtliga kunder förväntas ha integrerat DFS under 2018. Fotbolls-VM 2018 förväntas bli ett viktigt event för att få europeiska kunder att upptäcka DFS-spel, vilket förväntas driva tillväxt. Lyckas Bolaget driva in kunder under detta event blir det en bekräftelse på att deras tjänst är eftertraktad. Scouts större kunder (Betsson, PAF, Norsk Tipping och Nordic Leisure) estimeras vara drivande för CAGR om 24 % till 2022E. Avtalet med Nordic Leisure, som har mer än 91 % av sina intäkter utanför Norden,  minskar Scouts exponering mot den Nordiska marknaden, vilket gör att bolaget är mindre beroende av den svenska marknaden som förväntas regleras 2019.

Obeprövad tjänst och regleringar medför risker. Majoriteten av Scouts kunder ingick avtal med Bolaget under 2017, vilket betyder att deras tjänst/plattform saknar proof-of-concept. Osäkerheter finns kring om Scouts plattform klarar av att leverera det deras kunder kräver och om det finns något intresse för DFS på den europeiska marknaden. Framtida regleringar av den europeiska spelmarknaden kan även begränsa antalet marknader som Bolaget kan verka inom samt medföra ökade skattekostnader.

I ett Base scenario indikeras ett pris om 49kr 2022E, vilket ger en uppsida om  19%. Scout Gaming har idag 11 kunder där samtliga förväntas vara igång med sina DFS-spel under 2018. Dessa kunder förväntas i genomsnitt generera 11 MSEK årligen på DFS 2018E, vilket primärt kommer att drivas av de största kunderna. Intäkterna från dessa estimeras fördelas så att Scout erhåller 25 % av intäkterna. Detta leder till att B2B-verksamheten förväntas generera 2,8 MSEK/kund 2018E. Scout estimeras ingå avtal med 3 ytterligare kunder 2018E vilket leder till en total omsättning (B2B) om 39 MSEK. Bolaget har kommunicerat att de inte kommer lägga resurser på B2C, därav förväntas den fortsatt generera 3,1 MSEK konstant årligen. Detta resulterar i en omsättning om 42 MSEK 2018E. Tillväxten förväntas fortsätta till 2022 då bolagets totala kunder estimeras uppgå till 26 st. baserat på att lanseringarna av DFS hos befintliga kunder varit lyckade. Intäkter per kund 2022E förväntas öka till 3,4 MSEK baserat på att fler av Scouts kunder idag är av mindre storlek och att större kunder antas ingå avtal med Bolaget. Detta resulterar i en omsättning om 92 MSEK 2022E. Med en target-multipel, baserat på en multipelregression, om 6,5x, ger det en motiverad uppsida om 19 % 2022E.

I ett Bear scenario förväntas en mindre lyckad lansering av DFS hos befintliga kunder. Detta leder till att färre nya kunder vill teckna avtal med Scout (totalt 14 st. 2022E), vilket motiverar en omsättning om 51 MSEK. Detta leder till en target om P/S 4,0x, vilket motiverar en nedsida om 60 %.

I ett Bull scenario förväntas lyckade lanseringar driva in fler kunder (totalt 30 estimeras 2022E). Detta motiverar, med en target-multipel om 9,1x, en potentiell uppsida om 92 % 2022E.