Scandinavian Astor Group Q4-23


Rekordstor orderstock bäddar för en flygande start år 2024

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har redovisat ett starkt första år som noterat bolag, där Astor Group ökar omsättningen med 57 % och avslutar året med en rekordhög orderstock om 150 MSEK. Därtill har Astor Group flyttat fram positionen som en försvarsindustrikoncern med högteknologisk expertis, nu senast genom ett förvärv av Mikroponent, vilka visar på en positiv lönsamhetstrend. Givet en rekordhög orderingång under helåret 2023, internationella samarbeten inom Astor Tech och den sammantaget stärkta positionen inom försvarssektorn, besitter Astor Group en stark utgångspunkt, parallellt som Astor IV utgör en stark värdedrivare under år 2024. Baserat på en SOTP-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 14,9 (10,6) kr i ett Base scenario för Astor Group.

  • Stark omsättningstillväxt

För helåret 2023 uppgick Astor Groups nettoomsättning till 83 MSEK (53), vilket motsvarar en tillväxt om 57 %, med en organisk en tillväxt om 20 %. Trots att omsättningen för helåret var något lägre än våra estimat, har Astor Group uppvisat ett starkt momentum och hög affärsaktivitet under året, vilket blir tydligt sett till orderingången som ökat med 79 % till 133 MSEK. Sett till de totala rörelsekostnaderna (exkl. COGS och avskrivningar), vilka uppgick till 58 MSEK (47) under helåret 2023 och motsvarade en ökning med 23 %, vilket kan sättas i relation till Astor Groups omsättningstillväxt om 57 %. Följaktligen uppgick det justerade EBITDA-resultatet till 0,9 MSEK (0,8) under år 2023, vilket innebar en marginell förbättring jämfört med föregående år.

  • Stark position inför år 2024

Under Q4-23 förvärvade Astor Group laserskärnings- och etsningsbolaget, Mikroponent, som för helåret 2023 växte omsättningen med 15 % och EBITDA-resultatet med 25 %, där omsättning uppgick till 50 MSEK och EBITDA-resultat till 5,9 MSEK. Givet Mikroponents omsättning under år 2023, uppgår Astor Groups nettoomsättning pro forma till 133 MSEK för helåret 2023. Detta, i kombination med en rekordhög utgående orderstock om 150 MSEK, besitter Astor Group en stark position för att fortsatt kapitalisera. Därutöver utgör Astor IV en stark värdedrivare framgent, där tester och integration i Frankrike fortlöper, parallellt som Astor Group intensifierar försäljnings-arbetet, vilket har resulterat i en utökad säljorganisation och internationella samarbeten, däribland ett MoU med ett ukrainskt industribolag inom anti-drönarteknik.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Efter att Astor Group har lämnat ett starkt år, med ett breddat produkterbjudande och stärkt position inom försvarssektorn, står Astor redo för att exekvera på Bolagets finansiella målsättning. Den starka orderboken medför att Analyst Group har valt att göra mindre justeringar i prognoser för år 2024 och 2025. Följaktligen har vi justerat våra värderingsintervall i samtliga tre scenarion. Värderingen tar en fundamental ansats, men tar rådande marknadssentiment i beaktning, vilket har resulterar i ett brett värderingsintervall.

 

8

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.