Samtrygg


Skalbar affärsidé i en fragmenterad marknad

Samtrygg AB (”Samtrygg” eller ”Bolaget”) erbjuder en plattform för andrahandsuthyrning av bostäder med tillhörande trygghetspaket för att minimera riskerna för hyresvärdar och hyresgäster. En fragmenterad underliggande marknad och en estimerat låg marknadsandel om 0,8 % medför god potential för framtida tillväxt. En hög inkrementell EBIT-marginal per signerat avtal väntas leda till en expansion av EBIT-marginalen och ökad lönsamhet framgent prognostiseras leda till en EBIT om 5,6 MSEK år 2023. Med en EV/S om 0,2x samt en motiverad diskonteringsränta om 18 % baserat på en DCF uppnås ett motiverat pris om 7,88 kr per aktie.

  • Nischad aktör med en disruptiv affärsidé

Samtrygg är aktiva på marknaden för andrahandsuthyrning, med fokus på trygg andrahandsuthyrning av bostäder vilket är att anse som ett nytt segment. Bolaget har etablerat sig som den aktör med det mest omfattande erbjudandet, vilket har lett till en högre motiverad avgiftspremie. Baserat på att segmentet väntas växa sin andel av den totala underliggande marknaden framgent, samt att Samtrygg väntas växa sin marknadsandel inom segmentet, resulterar detta i en estimerad CAGR i omsättningen år 2020 till år 2023 om 32,9 %.

  • Förutsägbara kassaflöden med växande marginal

Samtrygg är ett tillväxtbolag, men har trots det vid upprepade tillfällen uppnått lönsamhet. Detta kan härledas till att Bolaget har hög förutsägbarhet i deras kassaflöden, där 15 % av varje hyresbetalning per aktivt kontrakt erhålls som försäljningsintäkt. Detta innebär att de inkrementella kostnaderna för varje signerat avtal är låga, vilket i sin tur medför högre EBIT-marginal framgent.

  • Hög efterfrågan trots pandemin

Under år 2020 uppvisades viss dämpande aktivitet på plattformen på grund av Covid-19 pandemin. Trots detta upplevdes en hög efterfrågan på Bolagets lösning bland potentiella hyresgäster. På kvartalsbasis uppvisades en genomsnittlig tillväxttakt i antalet nya registrerade bostadssökande om 34 %, vilket är högre än år 2019 med en genomsnittlig tillväxttakt om 27 %.

  • Flertalet aktiva konkurrenter

Marknaden för trygg andrahandsuthyrning präglas av flera aktiva aktörer, bland annat företaget Renthia samt Blocket-ägda Qasa i Sverige. Detta ökar i sin tur risken för att Samtrygg tappar i marknadsandelar framgent. Denna risken minimeras dock av att segmentet är i ett tidigt stadie där samtliga aktörer ges möjlighet till tillväxt, samt att Samtrygg uppvisar en tydlig särskiljning från dess konkurrenter som det mer heltäckande alternativet.