Safe Lane Gaming Q4-22


Investerar för tillväxt

Frånvaron av nya spellanseringar under år 2022 har resulterat i en successivt minskad omsättning sedan rekordkvartalet i Q4-21, vilket har medfört en stor effekt på EBITDA-resultatet. SLG har dock fått flertalet operativa pusselbitar på plats, stärkt utvecklingsteamet och under Q4-22 gått in i Soft Launch av spelet Dig This 2!, vilket Analyst Group estimerar kommer understödja en starkare tillväxt såväl som lönsamhet under år 2023. För år 2023 estimeras ett EBITDA-resultat om 25,0 MSEK och med en tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 6,5x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 0,015 kr (0,021) i Base scenario.

  • Q4-rapporten kom in under våra estimat

Under det fjärde och sista kvartalet av år 2022 uppvisade SLG en nettoomsättning om 10,2 MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -51,8 % Y-Y och -5,2 % Q-Q. Nettoomsättningen har därmed minskat sekventiellt under helåret 2022, vilket är en deleffekt av frånvaron av nya spellanseringar, samtidigt som nettoomsättningen under kvarten Q2-Q4 2022 visar på den bas av intäktsströmmar som befintlig spelportfölj genererar (~10-11 MSEK). Givet en ökad kostnadsbas i takt med rekryteringen av nyckelpersoner och utvecklare, i  syfte att öka satsningarna inom Hyper Casual-genren, har den sjunkande omsättningen medfört ett succesivt lägre EBITDA-resultat, vilken under Q4-22 uppgick till 3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 28,8 %, ned från 38,5% i Q3-22. Att såväl omsättningen som EBITDA-resultatet kom in lägre än estimat, tillsammans med en ytterligare nedskrivning i Battle Camp, medför att vi har valt att göra revideringar i våra tidigare helårsprognoser.

  • Riktad nyemission till nyckelpersoner föreslås

I anslutning till Q4-rapporten meddelade styrelsen har kallat till extra bolagstämma med förslaget om att genomföra en riktad nyemission till nyckelpersoner i Bolaget. Givet att nyemissionen godkänns skulle det innebära att SLG initialt får ett kapitaltillskott om ca 3 MSEK, där tecknare i emissionen b.la. Är VD Arvid Klingström och CTO, tillika styrelseledamoten, Per Ekstig. Tillsammans med vidhängande teckningsoptioner kan SLG totalt tillföras 18,1 MSEK och även om en ytterligare nyemission inte ses som aktieägarevänligt, ser Analyst Group positivt på att den riktas till nyckelpersoner och därigenom ökar deras skin in the game.

  • Justerat värderingsintervall

Såväl omsättningen som EBITDA-resultatet var under vår prognos, vilket också varit fallet samtliga kvartal under år 2022, varför Analyst Group har reviderat ned estimaten under prognosperioden. Till följd av det, tillsammans med gjorda antaganden avseende utspädningseffekten från dels den riktade emissionen, dels kommande tilläggsköpeskilling till Raketspel om 13,8 MSEK, har vi reviderat ned värderingsintervallet1. Vi ser dock positivt på SLG:s utökade fokus och satsningar inom Hyper Casual då det är en genre som Bolaget har starkast track record inom, samt att SLG under år 2022 lyckats stärka balansräkningen. Skuldsättningen är fortsatt hög, men med en förbättrad kapitalstruktur medförs avsevärt lägre räntekostnader framgent, vilket följaktligen möjliggör för SLG att i högre uträckning kapitalisera på Bolagets starka underliggande lönsamhet vid högre försäljningsvolymer.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.