Safe Lane Gaming Q4-21


Tillväxtresan fortsätter

SLG befinner sig i en intensiv förvärvsresa som endast har börjat. Genom en tydlig Buy and Hold-strategi avser SLG att förvärva speltillgångar i syfte att förädla, optimera och förvalta, för att förlänga spelens livslängd och därtill öka intjäningen samt vinstmarginalerna. Förvärvet av Raketspel medför dels viktig kompetens och erfarenhet, dels starka operationella kassaflöden som kan accelerera förvärvstakten, tillika den organiska tillväxten. Genom en stark prognostiserad tillväxt och god underliggande operationell lönsamhet, estimeras ett EBITDA-resultat om 45,7 MSEK år 2022 och med en tillämpad EV/EBITDA-multipel om 8x, härleds ett värde per aktie om 0,087 kr i Base scenario.

  • Avslutar helåret 2021 med flaggan i topp

För det fjärde kvartalet 2021 redovisade SLG en omsättning om 22,5 MSEK, med ett EBITDA-resultat om 15,1 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 67,1 %. Därmed slog SLG våra förväntningar kraftigt, där vi hade estimerat en omsättning om 16,6 MSEK med ett EBITDA-resultat om 10,3 MSEK, vilket är ett tydligt styrketecken. Q4-rapporten vittnar om att SLG har lyckats expanderat användarbasen i bolagens olika spel, samtidigt som Bolagets strategi – att förvalta och förädla speltillgångar – vidimeras och visar på att den medför värde.

  • Högt förvärvstempo att vänta framgent

SLG är förvärvsintensiva och har redan genomfört två bolagsförvärv och tre förvärv av speltillgångar sedan Bolagets start i oktober 2020. SLG har som målsättning att under kommande 3-5 år genomföra upp till 20 strategiska förvärv. En hög förvärvstakt innebär alltjämt en risk vid integration och behov av kapital, vilket investerare bör ta i beaktning. Då SLG inte avser att utveckla egna spel från grunden utan förvärva beprövade speltillgångar i syfte att förädla och optimera, anses dock risken relaterad till förvärvad speltillgång reducerad.

  • Justerat värderingsintervall

SLG överträffade våra prognoser för fjärde kvartalet, tillika helåret 2021, men det går samtidigt inte att bortse från den generella multipelkontraktionen inom gamingsektorn som har skett hittills under 2022. Därtill präglas det rådande börsklimatet av såväl ökad riskaversion som riskpremie för i synnerhet snabbväxande bolag som antingen är olönsamma eller har en svagare balansräkning.  SLG är lönsamma på EBITDA-nivå, och genererade därtill positivt kassaflöde från den operativa verksamheten under Q4-21, men har samtidigt en hög skuldsättning, vilket mynnar ut i höga räntekostnader, vilka belastar nettoresultatet. Med nettolikviden om 95 MSEK från senaste riktade emissionen kommer skuldsättningen, likväl räntekostnaderna, att reduceras. Analyst Group estimerar att SLG kan generera starka operativa kassaflöden under 2022, vilket möjliggör för Bolaget att stärka balansräkningen ytterligare. Givet ovan resonemang har vi valt att revidera värderingsintervallet.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.