Safe Lane Gaming Q3-22


Förbättrad kapitalstruktur medför en solidare grund framöver

Frånvaron av nya spellanseringar under årets första nio månader har resulterat i en successivt minskad omsättning sedan rekordkvartalet i Q4-21, vilket har medfört en stor effekt på EBITDA-resultatet. SLG har dock fått flertalet operativa pusselbitar på plats, stärkt utvecklingsteamet och under Q4-22 gått in i Soft Launch av spelet Dig This 2!, vilket Analyst Group estimerar kommer understödja en starkare tillväxt såväl som lönsamhet under år 2023. För år 2023 estimeras ett EBITDA-resultat om 29,4 MSEK och med en tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 6,2x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 0,021 kr i Base scenario.

  • Q3-rapporten kom in under förväntansbilden

SLG uppvisade under Q3-22 en nettoomsättning om 10,8 MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om -37 % Y-Y och -7 % Q-Q. Frånvaron av nya spellanseringar under kvartalet har hämmat omsättningen, vilken har minskat under tre efterföljande kvartal, vilket Analyst Group bedömer är en effekt av en lägre spelaraktivitet inom Bolagets spelportfölj. Störst användartapp bedöms ha skett i Raketspel efter den framgångsrika lanseringen av Castle Raid! under Q3-21. Givet en ökad kostnadsbas i takt med rekryteringen av nyckelpersoner och utvecklare, har den sjunkande omsättningen medfört ett succesivt lägre EBITDA-resultat, vilken under Q3-22 uppgick till 4,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 38,5 %, ned från 39,5 % i Q2-22. Såväl omsättningen som EBITDA-resultatet kom in lägre än estimat, varför vi har gjort revideringar i våra tidigare helårsprognoser.

  • Soft Launch av Dig This! 2 utgör stark trigger

Under Q4-22 meddelade SLG att Bolaget har, tillsammans med Voodoo, gått in i soft launch av spelet Dig This 2!, vilket är uppföljaren på Bolagets mest framgångsrika spel, med över 125 miljoner nedladdningar. Spelet marknadsförs med begränsad budget samtidigt som spelet optimeras innan en eventuell global lansering blir aktuell, och utgör en stark trigger kommande kvartal enligt Analyst Group givet den starka respons som den första versionen erhöll.

  • Justerat värderingsintervall

Såväl omsättningen som EBITDA-resultatet var under vår prognos, vilket också varit fallet under de tre senaste kvartalet. Till följd av denna utveckling i kombination med en mindre multipelkontraktion inom peer-gruppen, har Analyst Group valt att revidera värderingsintervallet givet sänkta estimat. Vi ser dock positivt på att SLG under år 2022 lyckats stärka balansräkningen, senast genom en kvittningsemission vilken minskar de ränte-bärande skulderna avsevärt. Skuldsättningen är fortsatt hög, men med en förbättrad kapitalstruktur medförs betydligt lägre räntekostnader framgent, vilket följaktligen möjliggör för SLG att i högre uträckning kapitalisera på Bolagets starka underliggande lönsamhet. Vidare ser vi positivt på Bolagets Soft Launch av Dig This 2!, vilket bedöms som en stark trigger framöver.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.