Safe Lane Gaming Q2-22


Starkare kvartal ligger i korten

Frånvaron av nya spellanseringar under H1-22 har resulterat i en successivt minskad omsättning sedan rekordkvartalet i Q4-21, vilket har medfört en stor effekt på EBITDA-resultatet. SLG har dock fått flertalet operativa pusselbitar på plats och en högre utvecklingstakt väntas kommande kvartal givet stärkt humankapital, vilket Analyst Group estimerar resulterar i ett nytt spelsläpp under H2-22, och således understödja en starkare såväl tillväxt som lönsamhet. För år 2022 estimeras ett justerat EBITDA-resultat om 27,8 MSEK år 2022 och med en tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 6,6x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 0,027 kr i Base scenario.

  • Omsättningen i Q2 kom in under förväntan…

SLG uppvisade under Q2-22 en nettoomsättning om 11,6 MSEK, motsvarande en negativ tillväxt om 2,6 % Y-Y och -19,7 % Q-Q, vilket var lägre än estimerat. Analyst Group hade tagit höjd för att en ny spellansering skulle ske under H1-22, vilket förväntades bidra stark till omsättningen, men frånvaron av det har medfört till en sjunkande omsättning. Analyst Group bedömer att den sjunkande kvartalsomsättningen sedan rekordkvartalet Q4-21 i huvudsak är en effekt av att Raketspel har tappat användare i spelen efter framgångarna med Castle Raid! i slutet av år 2021. För att visa en omsättningstillväxt framöver är SLG beroende av att Raketspel släpper nya framgångsrika spel givet att spelen har en relativt kort livslängd, samtidigt som Raketspel utgör en majoritet av SLG:s intäkter. Utvecklingstakten av nya prototyper har under H1-22 fortlöpt enligt våra estimat och att SLG därtill har rekryterat en ny utvecklare talar för en ökad utvecklingstakt framöver. SLG:s mål att lansera 1-2 spel per år är dock fortsatt intakt och Analyst Group estimerar att Raketspel lanserar ett nytt spel under H2-22, vilket förväntas bidra starkt till omsättningen.

  • … vilket sätter sina spår i EBITDA-marginalen

EBITDA-resultatet uppgick till 3,7 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,6 %, vilket var, tillsammans med omsättningen, lägre än estimerat. Den sjunkande omsättningen har medfört en stor effekt på EBITDA-resultatet, givet en relativt fast kostnadsbas på rörelsenivå, tillsammans med en minskad bruttomarginal. Den sjunkande bruttomarginalen bedömer Analyst Group är en effekt av lägre intäkter från Raketspel, vilka är det dotterbolag med högst underliggande lönsamhet. Givet utfallet i H1-22 har Analyst Group reviderat estimaten för åren 2022-2024.

  • Justerat värderingsintervall

I Q2-rapporten meddelade SLG att Bolagets målsättning om ett EBITDA i intervallet 40-50 MSEK för år 2022 dras tillbaka, vilket, tillsammans med att SLG även inte nådde Bolagets målsättning för EBITDA under H2-21, påverkar våra estimat samt förtroende till uttalad målsättning. Bolaget har däremot ett track record av att leverera framgångsrika spel, hög lönsamhet och starka kassaflöden, vilket medför att vår långsiktiga vy på Bolaget fortsatt är intakt, givet att SLG kan överbrygga den, vad Analyst Group anser, utmanande finansiella ställningen. Givet en större nedrevidering i EBITDA-resultatet för år 2022, mindre ökning i nettoskuld och multipelkontraktion bland peers, har vi justerat värderingsintervallet.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.