Safe Lane Gaming Q1-23


Lagt en nödvändig grund för att uppnå långsiktig tillväxt

Frånvaron av nya spellanseringar under år 2022 resulterade i en successivt minskad omsättning sedan rekordkvartalet Q4-21, vilket medförde en stor effekt på EBITDA-resultatet. SLG har dock fått flertalet operativa pusselbitar på plats och stärkt utvecklingsteamet, vilket, tillsammans med en växande mobilspelsmarknad, estimeras möjliggöra en god tillväxt såväl som lönsamhet under prognosperioden. För år 2023 estimeras ett EBITDA-resultat om 16,1 MSEK och med en tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 7,5x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 0,010 kr (0,015) i ett Base scenario.

  • Omsättningen och EBITDA-resultatet är under fortsatt press

Kombinationen av en utebliven framgång i inledningen av den globala lanseringen av Dig This 2! under kvartalet och efterverkande positiva effekter från spelsläppet av Castle Raid! under jämförelsekvartalet medförde en nedgång i nettoomsättningen om 42 % Y-Y, vilken uppgick till  8,3 MSEK (14,5). Utfallet var lägre än estimerat, och innebär att SLG i fem efterföljande kvartal har uppvisat en minskande omsättning. Parallellt har SLG sekventiellt förstärkt humankapitalet, vilket har drivit upp personalkostnaderna, varigenom EBITDA-marginalen har satts under press, uppgående till 17,8 %, att jämföra med 67,1 % under rekordkvartalet Q4-21. Analyst Group anser att SLG:s finansiella utveckling tydligt belyser den ökade konkurrensen inom Hyper Casualspel, exempelvis lanserades över 500 % fler spel inom genren under år 2022 jämfört med år 2021, vilket medför svårigheter att ”sticka ut” samt resulterar i högre CPI:er. Vi bedömer att detta är bidragande faktorer till den utveckling som uppvisats senaste kvartalen vad gäller Bolagets finansiella resultat och nya spelsläpp. Utfallet under Q1-23 medför att Analyst Group har reviderat estimaten avseende omsättningen och EBITDA, då vi bedömer att SLG kan få det svårt att uppnå tidigare estimat.

  • Nytt ingånget avtal kan addera fler intäktsströmmar

Under Q1-23 ingick SLG avtal med den italienska spelstudion Fantastico Studio avseende utveckling och lansering av Bolagets befintliga spel Duck Race på fler spelplattformar, såsom Nintendo Switch, Sony Playstation och Xbox. Att lansera ett spel från en plattform till en annan medför en ökad reach och möjlighet att förlänga spelets LTV, vilket följaktligen har potential att addera ytterligare intäktsströmmar till SLG, samtidigt som Bolaget tillåts maximera intjäningen från tidigare utvecklade spel.

  • Justerat värderingsintervall

Utfallet under Q1-23 väcker, enligt Analyst Group, vissa frågetecken avseende den stabilitet i omsättningen som uppvisades under H2-22, samtidigt innefattar det första kvartalet färre event inom Battle Camp, vilket kan vara en förklarande faktor. Givet att framgången från Dig This 2! uteblev, i kombination med frånvaron av andra spelsläpp fram till dags dato, estimerar Analyst Group att Q2-23 kommer att vara i linje med vad som uppvisades under H2-22. Det är dock tydligt att SLG investerar för långsiktig tillväxt genom ökad rekrytering, vilket möjliggör ökad produktionskapacitet, således gör SLG mer konkurrenskraftiga i en annars konkurrensutsatt marknad. Vi estimerar ett H2-23 blir en starkare period, vilket stödjs av nya spelsläpp, men givet ett svagare H1-23, enligt vår bedömning, har vi reviderat våra prognoser, tillika värderingsintervallet.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.