Safe Lane Gaming Q1-22


Viktiga pusselbitar på plats

SLG befinner sig i en intensiv förvärvsresa som endast har börjat. Genom en tydlig Buy and Hold-strategi avser SLG att förvärva speltillgångar i syfte att förädla, optimera och förvalta, för att förlänga spelens livslängd och därtill öka intjäningen samt vinstmarginalerna. Förvärvet av Raketspel medför dels viktig kompetens och erfarenhet, dels starka operationella kassaflöden som kan accelerera förvärvstakten, tillika den organiska tillväxten. Genom en stark prognostiserad tillväxt och god underliggande operationell lönsamhet, estimeras ett EBITDA-resultat om 44,7 MSEK år 2022 och med en tillämpad forward EV/EBITDA-multipel om 7x, härleds ett värde per aktie om 0,080 kr i Base scenario.

  • Q1-rapporten var under vår förväntan

För det första kvartalet uppvisade SLG en omsättning om 14,3 MSEK med ett EBITDA-resultat om 6,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 47,6 %. Utfallet innebar således en försämring från Q4-21 (22,5 MSEK och 15,1 MSEK) där Analyst Group bedömer att merparten av tappet Q-Q kan härledas till Raketspel och ett tapp i antalet användare. Utvecklingen som sådan är dock inte särskilt förvånande givet genren som Raketspel utvecklar spel inom (Hyper Casual), vilka är trendstyrda och av relativt kort livslängd, men utfallet var ändock under vår förväntansbild. För att stärka omsättningen, tillika lönsamheten, kommande kvartal är det därför av stor vikt att Raketspel kan fortsätta utveckla nya spelhits, likt historiskt, och även om inga nya spelsläpp ännu har gjorts under 2022 kan vi i rapporten utläsa att Raketspel har närmare tio prototyper under utveckling. Givet ett positivt utfall på en eller två av dessa prototyper, kan SLG stå inför betydligt starkare kvartal tillmötes, vilket Analyst Group således estimerar.

  • Stärkt finansiell ställning

Under Q1-22 har SLG genomfört slutbetalningen till säljarna av Raketspel, motsvarande 111,5 MSEK, vilket möjliggjordes genom en kombination av nettolikviden (95 MSEK) från föresträdesemissionen i januari 2022 och egen kassa. Bolagets räntebärande skulder har till följd reducerats avsevärt, från ca 260 MSEK vid utgången av Q4-21 till nu ca 150 MSEK vid utgången av Q1-22. Skuldsättning är dock fortsatt hög, men minskningen medför alltjämt en reducerad riskprofil samtidigt som SLG tillåts generera starkare kassaflöden framgent givet lägre räntekostnader, vilket är av stor vikt för att SLG ska kunna förbättra balansräkningen ytterligare framgent.

  • Justerat värderingsintervall

Till följd av SLG:s nedskrivning i Battle Camp har vi valt att sänka våra estimat uteslutande för Battle Camp under prognosperioden. Riskaversionen på de finansiella marknaderna är fortsatt hög, vilket således återspeglas genom en fortsatt multipelkontraktion inom flertalet sektorer, däribland gaming. Givet detta har vi valt att revidera värderingsintervallet, men anser samtidigt att SLG på nuvarande nivåer utgör en bra risk reward.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.