RightBridge Ventures Group


En compounder inom E-sport och gaming

Rightbridge Ventures Group AB (”Rightbridge”, ”RBV” eller ”Bolaget”) är ett compounder– och investmentbolag inom E-sport och gamingindustrin, vilka på kort tid har etablerat ett dynamiskt ekosystem av portföljbolag inom E-sport- och gamingvärdekedjan. Genom RBV ges exponering mot den starkt växande E-sport- och gamingmarknaden via en diversifierad portfölj av bolag som förvaltas aktivt. RBV särskiljer sig från andra aktörer genom att Bolaget verkar operativt i företagen, vilket kombineras med ett tydligt portföljhanteringstänk som genomsyrar verksamheten. Bolaget har redan ingått flera viktiga kommersiella avtal samt samarbeten som vidimerar strategin, och bäddar för god finansiell utveckling framgent. Utifrån en DCF-värdering motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,34 kr i ett Base scenario.

  • Avtal i Mellanöstern kan ge ringar på vattnet

Under Q1-23 kommunicerade RBV att Bolaget ingått samarbetsavtal med Dadabai Holding WLL (”Dadabai”), en familjeägd investerings- och industriell koncern i Bahrain, samt ett kommersiellt serviceavtal med Dadabais dotterbolag D11 Gaming & Esports Company WLL (”D11 Gaming”) till ett värde om 18 MSEK under en treårig period. Genom avtalet ska RBV bistå med expertis, internationell erfarenhet, nätverk och resurser för att tillsammans med D11 Gaming etablera Bahrains första kreativa nav för E-sport och gaming. MENA-regionen är en i synnerhet intressant marknad för E-sport och gaming givet den unga demografin och den höga tekniska kunnigheten, vilken väntas växa starkare än den breda marknaden framgent, varför avtalet ses som en viktig pusselbit för att vinna marknadsandelar i denna starkt växande marknad.

  • En annalkande mediesfär medför stor potential

Samtidigt som flera sociala plattformar såsom Facebook och Twitter på senare tid har tappat sin edge och blivit mindre populära hos den yngre generationen, har en ny digital miljö framträtt i form av E-sport och gaming, vilket har ändrat hur underhållning konsumeras. På många sätt fungerar E-sport och gaming som en plattform för andra upplevelser än bara spel, vilket möjliggör flera olika typer av intäktsströmmar. Den globala E-sportspubliken uppgick under år 2022 till över en halv miljard och utgörs primärt av Millenials och Gen Z, varför åtkomst till E-sportens värld medför att varumärken på ett meningsfullt sätt kan interagera med den yngre generationen. RBV ämnar bl.a. agera som en ”bro” mellan Metaverse och varumärken genom E-sport/gaming, där RBV ska verka som en one-stop-shop via portföljbolagens tjänster, reach och produkter.

  • Genom en fragmenterad marknad medförs möjligheter

Med en strategisk portfölj av samverkande E-sportbolag drar RBV nytta av den erfarenhet och expertis som ledningen samt styrelsen besitter inom såväl M&A som marknaden för att skapa ett dynamiskt ekosystem som maximerar tillväxtpotentialen. E-sport- och gamingmarknaden präglas av en fragmenterad struktur, vilket både ger RBV möjligheten att genomföra förvärv, samtidigt som det kan skapa utmaningar att säkerställa tillgång till fördelaktiga finansieringsvillkor vid en sämre kapitalmarknad.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.