Refine Group


Väldiversifierad digital koncern som står inför lönsam tillväxt

Refine Group AB (”Refine”, ”Koncernen” eller ”Bolaget”) är en nordisk förvärvsdriven koncern med åtta dotterbolag idag inom affärsområdena Products och Digital Services, däribland nischade marknadsledare inom och specialiserade tjänste- och mjukvarubolag. Refine har en historisk bevisad stark tillväxttakt under god lönsamhet, men där ett utmanande år 2023 bidrog till en låg lönsamhet under samma år. Givet varumärkesbolagens starka positioner i nischade marknader med låg e-handelspenetration, i kombination med signaler om en starkare konsumentmarknad, estimeras Refine återgå till lönsam tillväxt framgent. För år 2025 estimeras ett EBITDA-resultat om 30 MSEK och baserat på en EV/EBITDA-multipel om 7,8x, härleds ett potentiellt nuvärde om 2,8 kr per aktie i ett Base scenario.


  • Nischade varumärken med stark position

Refines varumärkesgrupp består av varumärken inom affärssegmenten Home, Beauty och Lifestyle. Dotterbolaget Folkhemmet bedriver försäljning av skandinaviska designmöbler i medel- till premiumsegmentet genom en omni-channel-modell. Folkhemmet verkar i en nisch med låg online-penetration och har potential att vinna marknadsandelar givet varumärkets starka position och höga varumärkeskännedom, samt den fokuserade satsningen mot e-handel. Utöver detta har dotterbolaget Gasoltuben en stark position för att digitalisera marknaden för gasolprodukter. Gasoltuben har en stark ställning på en nischad och fragmenterad marknad, samt har blivit en konkurrenskraftig aktör inom onlinesegmentet. Den starka positionen, i kombination med en geografisk expansion, förväntas vara en viktig tillväxtdrivare framöver.

  • Historiskt uppvisat stark lönsam tillväxt

Refine har en bevisad hög lönsamhetspotential och har historiskt uppvisat en stark lönsam tillväxt. Refine noterades via ett omvänt förvärv och har som koncern en relativt kort finansiell historik. Refines operativa dotterbolag har däremot på proforma-basis en lång finansiell historik, vilket påvisat en tydlig lönsam tillväxt. Under de senaste fem åren har Koncernens helägda bolag uppvisat en årlig omsättningstillväxt om 7 % (Koncernens proforma), trots en minskad omsättning om 25 % under helåret 2023, bland annat till följd av en utmanande marknad. Den genomsnittliga EBITDA-marginalen har samtidigt uppgått till 12 % under de senaste fem åren.

  • Positionerade för att vinna marknadsandelar

Utifrån ett makroperspektiv så har räntehöjningar, hög inflation och geopolitisk osäkerhet lett till en minskad köpkraft för hushåll, vilket har resulterat i en utmanande marknad inom e-handeln under år 2022 och 2023, med vikande tillväxt för de flesta varukategorierna och e-handeln. I linje med branschen som helhet, har dessa faktorer medverkat till ett utmanande år 2023 även för Bolaget. Refine har under denna tid fokuserat på att positionera dotterbolagen för att kunna ta större marknadsandelar och normalisera lönsamhetsmarginalerna i takt med ett förbättrat marknadsklimat.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.