Recyctec Q4-22


Stärkt balansräkning och lönsam tillväxt ligger i korten

Recyctec fortsätter växa med ett fortsatt fokus på försäljning, både på den inhemska och utländska marknaden, samt leverera på nyingångna partnerskap. Givet att Recyctec kan öka försäljningsvolymerna under 2023 samt starta upp nya samarbeten enligt plan ser Analyst Group potential att Bolaget kan finansiera verksamheten med egna medel framgent. Med hänsyn till ovannämnda faktorer och gjorda prognoser estimeras ett EBIT om ca 16,8 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/EBIT-multipel om 4,0x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,3 kr i ett Base scenario, motsvarande 49 MSEK i Market Cap, att jämföra med 40 MSEK i vår tidigare analys.

  • Starkare försäljning än estimerat i det avslutande kvartalet för år 2022

Under Q4-22 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 4,9 MSEK (5,0), motsvarande en minskning om ca 3 % med jämförbart kvartal föregående år, men dock en ökning med ca 46 % jämfört med föregående kvartal Q3-22, vilket är över våra estimat om ca 3,4 MSEK för Q4-22. Sett till helåret uppgick nettoomsättningen till ca 15,0 MSEK (13,4), vilket motsvarar en tillväxt om ca 12 % jämfört med år 2021. Även produktmixen var fördelaktig där EarthCare stod för 97 % av den totala försäljningen och där teknisk glykol stod för 3 %. Tillväxten kan hänföras till bl.a. den gröna klassificeringen, samt de nya distributörsavtal som tecknats under året. I VD-ordet lyfts till exempel avtalet med Kylma fram som särskilt intressant då Kylma har en särställning i kylbranschen.

  • Kostnaderna estimeras sjunka under Q1-23

Totala rörelsekostnader (exkl. råvaror) uppgick under Q4-22 till ca 5,7 MSEK att jämföra med 5,6 MSEK under Q4-21 och 3,9 MSEK under Q3-22, en ökning om ca 5 % respektive 48 %. Kostnaderna är fortsatt höga i relation till omsättningen vilket medför att Recyctec ännu inte uppnått lönsamhet. Dock har bolaget under 2022 minskat personalstyrkan med en person vilken har lön under uppsägningstiden fram till början av mars 2023. Dessa kostnader belastar Q4-22 med ca 190 tkr vilket påverkar resultatet negativt i motsvarande mån. Personalkostnaderna förväntas således sjunka efter mars 2023, men på lång sikt anser Analyst Group att nyckeln till ökat resultat och lönsamhet främst ligger i ökad försäljning.

  • Justerat värderingsintervall efter slutförd nyemission

Recyctec genomförde nyligen en nyemission i syfte att bl.a. täcka verksamhetens rörelseunderskott, finansiera försäljningsaktiviteter för att nå ut till en större mängd kunder inom fastighet- och installationsbranschen, samt betala av och minska belåningen. Vi justerar således värderingsintervallet för att ta hänsyn till det slutgiltiga antalet aktier till följd av nyemissionen samt nettoskulden, där antal aktier uppgår till 13 078 818 stycken, och där nettoskulden estimeras uppgå till 3,8 MSEK vid utgången av februari, att jämföra med en nettokassa om 2,5 MSEK i den tidigare analysuppdateringen, vilket berodde på bl.a. ett antagande om full teckning. Rent operativt är värderingen densamma i termer av absoluta tal.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.