Recyctec Q3-23


Hack i den positiva bruttomarginalstrenden

Fokuset är alltjämt inriktat på försäljningsarbetet, både på den inhemska och utländska marknaden, vilket tillsammans med en fortsatt bearbetning av nyligen ingångna partnerskap, skapar goda förutsättningar för Recytec (”Recyctec” eller ”Bolaget”) att visa en starkare tillväxt framgent. Genom tidigare investeringar har Recyctec lagt en solid grund för att generera en högre underliggande lönsamhet, vilket tillsammans med en ökad försäljning, möjliggör ett förbättrat rörelseresultatet under prognosperioden. Utmaningen framgent ligger inte i kapacitet, utan  att säljarbetet ska generera starkare resultat än vad som uppvisats under år 2023, samtidigt som likviditeten är på relativt låga nivåer. Med hänsyn till ovannämnda faktorer estimeras totala intäkter om 27,5 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 0,7x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,74 (0,74) kr i ett Base scenario.

  • Tillfällig dipp i bruttomarginalen…

Q3-rapporten blev en indikation på att de ytterligare säljresurser som tillsattes under det andra kvartalet 2023 ännu inte burit frukt, utan att en större effekt är att vänta under Q4-23. Nettoomsättningen uppvisade en mindre sekventiell ökning om 0,6 % Q-Q, och uppgick till ca 2,9 MSEK, vilket var under våra estimat. Det operationella fokuset ligger fortsatt fast på säljarbete och genom nära samarbete med distributörernas egna säljorganisationer, i kombination med intensifierade partnerskap med utvalda distributörer, förväntar Analyst Group att Recyctec kan avsluta året försäljningsmässigt starkare. Bruttomarginalen uppgick under Q3-23 till 51,3 % (41,7 %), vilket å ena sidan innebar en förbättring mot fjolåret, å andra sidan ett hack i den positiva trend som uppvisats avseende bruttomarginalen sedan Q3-22, vilket bedöms vara en direkt effekt av kvartalets produktmix samt kvalitén på erhållen råvara från leverantörer.

  • …satte sina spår i rörelseresultatet

Rörelseresultatet uppgick till -4,4 MSEK (-2,5) under Q3-23, men belastades samtidigt av den förlust som realiserades i samband med försäljningen av fastigheten Flahult 74:3, uppgående till -2,4 MSEK, vilka är kostnader av engångskaraktär. Det justerade rörelseresultatet uppgick därmed till -2 MSEK, vilket motsvarade en förbättring om ca 18 % men samtidigt en minskning om 10 % Q-Q. Sett över rullande tolv månader är det däremot tydligt att Bolagets tidigare initierade kostnadsbesparingsåtgärder har givit resultat genom en successivt förbättrad, om än fortsatt negativ, lönsamhet.

  • Oförändrat värderingsintervall

Megatrenderna för cirkulär ekonomi är här för att stanna och medför därigenom en naturlig medvind för Recyctecs verksamhet framgent. Med fortsatt fokus på säljarbete och ökade resurser inom säljorganisationen bedöms förutsättningarna vara goda för Bolaget att leverera en attraktiv tillväxt kommande kvartal och år. Utmaningen avseende att balansera tillväxt med lönsamhet, för att minska behovet av externt kapital, kvarstår däremot. Givet ett lägre omsättningsmässigt utfall under det tredje kvartalet har vi reviderat ned intäktsprognoserna primärt under år 2023, med en mindre nedrevidering avseende år 2025. Värderingsintervallet är däremot oförändrat med bakgrund av en generell multipelexpansion bland peer-bolagen.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.