Recyctec Q2-23


Stark bruttomarginal efter effektiviseringar i verksamheten

Recyctec fortsätter växa med ett fortsatt fokus på försäljning, både på den inhemska och utländska marknaden, samt bearbeta nyingångna partnerskap. Givet att Recyctec kan öka omsättningen under 2023, samt starta upp nya samarbeten enligt plan, ser Analyst Group att Bolaget har möjlighet till att förbättra rörelseresultatet framgent. Recyctec dras dock med utmaningar i säljarbetet, vilket gör att tillväxten inte nått sin fulla potential ännu, varför vi väljer att justera 2023-2025 års prognoser. Med hänsyn till ovannämnda faktorer estimeras totala intäkter om ca 28 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 0,6x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,74 (3,1) kr i ett Base scenario.

  • Ökad bruttomarginal leder till förbättrat rörelseresultat

Recyctecs rörelseresultat under Q2-23 uppgick till ca -1,8 MSEK, motsvarande en förbättring om 45 % YoY mot Q1-22 där rörelseresultatet uppgick till ca -3,3 MSEK, samt en förbättring om 32 % QoQ mot Q1-23. Förbättringen av rörelseresultatet kan hänföras till minskade externa kostnader och personalkostnader, samt minskade råvarukostnader vilket även ledde till en förbättrad bruttomarginal, vilken uppgick till 67 %. Analyst Group ser förbättringen av kostnadsbasen som ett steg i rätt riktning. Som ett nästa steg blir det kritiskt för Recyctec att kunna exekvera på säljsidan för att omsättningen ska kunna ta fart, där vi inte ännu har sett effekterna av den gröna klassificeringen.

  • Ingår överenskommelse att sälja fastigheten Flahult 74:3

Recyctec meddelade i augusti att Bolaget har ingått en princip-överenskommelse med Regnavit AB, ett dotterbolag till Nixco AB om att sälja fastigheten Flahult 74:3 som i dagsläget ägs av Recyctec. I samband med att denna överenskommelse ingåtts har Regnavit erlagt en handpenning om 0,5 MSEK. Den tilltänkta köpeskillingen för fastigheten är 5 MSEK, att jämföra med det bokförda värdet på fastigheten som per 30 juni 2023 uppgick till 7,5 MSEK. Slutliga villkor för affären vad gäller bland annat hyresnivåer, slutlig köpeskilling och hyresperiod kommer inom de kommande veckorna slutgiltigt förhandlas mellan parterna. I och med affären, där köpeskillingen överstiger Recyctecs totala börsvärde, estimeras Recyctec förbättra likviditeten i bolaget avsevärt vilket minskar risken för en extern kapitalanskaffning i närtid.

  • Sänker våra prognoser till följd av försenad tillväxt

Fokus för Recyctecs ledning är för närvarande inriktat på att förbättra försäljningsarbetet. Detta genom att tillföra ytterligare försäljningsresurser samt en tydligare inriktning mot potentiella kunder. Recyctec har lyckats väl med att minska kostnadsbasen under de senaste kvartalen, men Analyst Group anser att försäljningstillväxten har varit en utmaning för bolaget att leverera på, varför vi väljer att sänka våra intäktsprognoser i samtliga scenarion. Givet att Recyctec kan få fart på försäljningen ser vi en fortsatt uppsida på längre sikt, med ett potentiellt nuvärde om 0,74 kr per aktie i ett Base scenario.

4

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.