Recyctec Q1-23


Förbättrat rörelseresultat efter implementerade kostnadsbesparingar

Recyctec fortsätter växa med ett fortsatt fokus på försäljning, både på den inhemska och utländska marknaden, samt bearbeta nyingångna partnerskap. Givet att Recyctec kan öka försäljningsvolymerna under 2023 samt starta upp nya samarbeten enligt plan ser Analyst Group potential att Bolaget har möjlighet till att förbättra rörelseresultatet och nå break-even framgent. Med hänsyn till ovannämnda faktorer och gjorda prognoser estimeras ett EBIT om ca 16,8 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/EBIT-multipel om 4,0x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,1 kr i ett Base scenario, motsvarande 40 MSEK i Market Cap, att jämföra med 43 MSEK vid tidigare analysuppdatering, där skillnaden beror på förändringar i kapitalstrukturen.

  • Förbättrat rörelseresultat till följd av kostnadsbesparingar

Recyctecs rörelseresultat under Q1-23 uppgick till ca -2,7 MSEK, motsvarande en förbättring om 36 % Y-Y mot Q1-22 där rörelseresultatet uppgick till ca -4,2 MSEK, samt en förbättring om 24 % Q-Q mot Q4-22. Förbättringen av rörelse-resultatet kan hänföras till en ökad nettoomsättning, minskade personalkostnader, vilka förväntas sjunka ytterligare under H1-23, samt en positiv förändring av varulagret vilket sammantaget ledde till en förbättrad bruttomarginal. Givet att de nyligen tecknade avtalen med t.ex. Kylma och Ahlsell inte har hunnit ta fart, samt att ytterligare dialoger förs med andra aktörer, ser Analyst Group möjligheter till ytterligare tillväxt.

  • Förändringar i ledning och styrelse

Recyctec meddelade den 25 april att Bolaget ser tydliga synergier med att centralisera ledningen Jönköping där Bolaget bl.a. har sin produktionsanläggning. Bolaget har därför enats med Andreas Cederborg om att han skall frånträda styrelsen samt som VD. Tidigare styrelseordförande Thom Nilsson har utsetts som tillförordnad VD medan Joel Westerström tar över rollen som styrelseordförande tills en permanent lösning är på plats. Thom har mångårig erfarenhet från liknande uppdrag och har framgångsrikt drivit verksamheter som präglats av förlust men som vänt till vinst, något som kan ge Recyctec ytterligare vind i seglen.

  • Justerat värderingsintervall till följd av förändrad kapitalstruktur samt justerade prognoser för år 2023

Recyctec genomförde nyligen en nyemission i syfte att bl.a. täcka verksamhetens rörelseunderskott, finansiera försäljningsaktiviteter för att nå ut till en större mängd kunder inom fastighet- och installationsbranschen, samt betala av och minska belåningen. Vi justerar således värderingsintervallet för att ta hänsyn till den senaste nettoskulden som uppgick till 6,8 MSEK vid utgången av Q1-23, vilket kan jämföras med Analyst Groups estimerade nettoskuld om ca 3,8 MSEK vid mitten av Q1-23. Detta får således effekt på värderingsintervallet där vi gör en justering i samtliga scenarion (Base-, Bull-, och Bear scenario). Vi justerar även ned våra prognoser för 2023 i samtliga scenarion, men på längre sikt upprepar vi vår positiva syn på Recyctec där vi ser en fortsatt uppsida, givet att avtalens fulla potential uppnås.

6

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

5

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.