Recyctec Q1-22


Grön klassificering och global expansion möjliggör tillväxt

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. De kommande åren förväntas den globala efterfrågan på glykol uppvisa en estimerad tillväxttakt om ca 7 % årligen mellan åren 2019 och 2025. Emellertid så står Recyctec nu i en sits där kapitalförbrukningen jämfört med tillgänglig kassa är utmanande, och där räntebärande skulder utgör ca 50 % av nuvarande Market Cap (2022-04-27), vilket ökar den finansiella risken. Med hänsyn till detta, samt den generellt högre riskpremien som nu råder i marknaden, antar vi en försiktigare målmultipel i vår värderingsmodell. Likväl är vi positiva till Recyctec där vi ser ett nuvärde per aktie om 17 kr i ett Base scenario.

  • Fortsatt omsättningstillväxt via EarthCare

Under Q1-22 uppgick Recyctecs nettoomsättning till 3,4 MSEK (2,9), motsvarande en ökning om 16 % mot jämförbart kvartal 2020. Ökningen kan tillskrivas den ökade intjäningen från framförallt EarthCare-segmentet som fortsätter växa stadigt och växte med 34 % jämfört med samma kvartal föregående år.

  • Tillfälligt högre kostnader pressat marginalerna

Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till -2,4 MSEK (-1,9) under Q1-22 vilket är en ökning om 22 % och bidrar till en minskning av bruttomarginalen till 40 % jämfört med 49 % YoY. Inledande höga energipriser från föregående år samt ökade råvarukostnader har varit ogynnsamma faktorer som hållit i sig, inte bara för Recyctec, utan för stora delar av sektorn. Framgent prognostiseras bruttomarginalen återgå till normaliserade nivåer om ca 50 %, förutsatt att energipriserna normaliseras. Totala rörelsekostnader (exkl. råvaror) uppgick under Q1-22 till ca -5,6 MSEK, att jämföra med -4,5 MSEK under Q1-21, en ökning om ca 24 %. De ökade kostnaderna förklaras av högre personalkostnader, vilka dock har varit av engångskaraktär.

  • Nedjustering av värderingsintervallet

Rent operativt är vi av uppfattningen att Recyctec har ett fortsatt bra momentum i verksamheten, samtidigt som det ekonomiska klimatet under 2022 varit kyligt för snabbväxande bolag som ännu inte är lönsamma, vilket också drabbat Recyctec negativt. Förutom en marknadsrisk bedömer Analyst Group att en av Recyctecs största utmaningar är hänförligt till tillgången av tillväxtkapital för att kunna täcka de fasta kostnaderna som Bolaget har, vilket bland annat inkluderar Bolagets produktionsanläggning i Jönköping. Med hänsyn till Recyctecs burn rate och förväntade kostnadsbas framgent räknar vi med att likviditeten kommer att bli att utmanad, vilket vi ser som en finansiell risk på kort sikt. Därav, i kombination med rådande marknadsklimat, väljer vi att i denna analysuppdatering justera ned vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear.