Recyctec Q1-21


Rekordförsäljning av EarthCare

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Med en nyligen presenterad Q1-rapport anser vi att Bolaget utvecklas i linje med våra förväntningar och under mars/april har kassan stärkts via optionsinlösen och en riktad emission. Vi förväntar oss fortsatt att Recyctec kommer att utöka sin produktionskapacitet för att tillvara befintlig efterfrågan i marknaden, där vi estimerar att totala intäkter kan stiga successivt till 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK. Utifrån tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 25,5 kr (25,5) i ett Base scenario.

  • EarthCare slår försäljningsrekord

Under Q1-21 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 2,9 MSEK (2,0) där försäljningen fått bra skjuts av EarthCare, Bolagets egna produkt av renat glykol, som i sig nådde rekordnivåer under kvartalet med en volymökning om ca 78 % mot jämförbart kvartal 2020. Framgent ligger fortsatt fokus på att sälja EarthCare och utifrån en kontinuerligt ökad efterfrågan ser vi att möjligheterna finns för att försäljningen ska kunna öka successivt under kommande kvartal. Med tanke på de höga marginaler som produkten medför, bidrar detta till en ökad lönsamhet för Recyctec.

  • Påfylld kassa stärker den finansiella positionen

I och med inlösen av TO4 B, TO6 B samt en riktad emission under mars/april har Recyctec kunnat stärka sin finansiella position. Under Q1-21 uppgick Bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, till ca -0,8 MSEK/månad. Om samma nivå även skulle gälla framgent, innebär det att Recyctec är finansierade tills Q1-22, allt annat lika. Om Bolaget dessutom kan öka sin försäljning, vilket vi räknar med, stärker detta likviditeten ytterligare.

  • Fortsatt sikte på internationell expansion

För att möjliggöra en högre försäljningstillväxt av EarthCare har Recyctec siktet inställt på att expandera internationellt, där första steget innefattar bearbetning av geografiskt närliggande marknader. Tyskland är ett exempel på en sådan marknad, där en marknadsanalys pågår för att verifiera potentialen hos olika kunder och leverantörer av råvara. I takt med att restriktionerna, till följd av Covid-19, kan lätta kommer detta arbete att underlättas, vilket i sig blir intressant att följa under kommande kvartal.

  • Behåller värderingsintervall

Eftersom Recyctec utvecklats i linje med våra förväntningar väljer vi i samband med Q1-rapporten att lämna våra prognoser oförändrade. Därav behåller vi även vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.