Recyctec


Fortsatt fokus på försäljning

Recyctec fortsätter växa med ett fortsatt fokus på försäljning, både på den inhemska och utländska marknaden, samt leverera på nyingångna partnerskap. Dock, utifrån kostnader av engångskaraktär relaterade till personal under 2022, i kombination med lägre tillväxt än väntat behöver kassan stärkas vilket nu sker genom den pågående nyemissionen som kan inbringa en nettolikvid om ca 10 MSEK. Givet att Recyctec kan öka volymerna av All-Inclusive under 2023 samt starta upp nya samarbeten enligt plan ser Analyst Group potential att Bolaget kan finansiera verksamheten med egna medel framgent. Med hänsyn till ovannämnda faktorer och gjorda prognoser estimeras ett EBIT om ca 16,8 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/EBIT-multipel om 4,0x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 3,6 kr i ett Base scenario, motsvarande 49 MSEK i Market Cap, att jämföra med 40 MSEK i vår tidigare analys.

  • Har tecknat återförsäljaravtal med Kylma

Recyctec meddelade i december 2022 att de tecknat ett återförsäljaravtal med Kylma, ett helägt dotterbolag till den globala kylkoncernen Beijer Ref AB. Kylma är Sveriges ledande teknikhandel inom kyla och värmepumpar med en omsättning om hela 376 MSEK under år 2021. Med tanke på den marknadsposition som Kylma har ser vi chanserna som goda att detta kan komma att bidra till en stark försäljningstillväxt för Recyctec. Dessutom, med tanke på hur pass etablerade Kylma är, tror vi att avtalet även sänder en stark signal till andra aktörer om vilken produktkvalitet Recyctec kan erbjuda, då avtalet med Kylma är att anse som en kvalitetsstämpel.

  • Uppdatering och reflektioner kring prognoser

Recyctec har omsatt ca 10,1 MSEK under de nio första månaderna för år 2022, vilket kan jämföras med vår uppdaterade helårsprognos om 12,5 – 14,5 MSEK, där vi estimerat 13,5 MSEK i ett Base scenario. Givet detta behöver Recyctec ha nått en omsättning om totalt 3,4 MSEK under Q4-22. Recyctec har under 2022 uppvisat en lägre omsättningstillväxt än vad Analyst Group estimerat och således väljer vi att sänka våra tillväxtprognoser där vi estimerar en nettoomsättning om ca 55 MSEK år 2025 att jämföra med ca 78 MSEK i tidigare uppdatering. Vi väljer dock att höja våra estimerade bruttomarginaler i spannet 60-80 % då vi ser att EarthCare-segmentet har denna potential framgent när större volymer kan levereras.

  • Justerat värderingsintervall efter nyemission

Recyctec genomför nu en nyemission i syfte att bl.a. täcka verksamhetens rörelseunderskott, finansiera aktiviteter relaterade till försäljning, samt lätta på balansräkningen genom att betala av och minska belåningen. Vi justerar således värderingsintervallet för att ta hänsyn till ökningen av antal utstående aktier till följd av nyemissionen, där vi antar full teckning. Detta resulterar naturligt i ett lägre värde per aktie jämfört med vårt tidigare intervall, men samtidigt höjer vi vår härledda värdering i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear i absoluta tal.