Recyctec


Det närmar sig delårsrapport

Recyctec fortsätter växa med ökat fokus på försäljning, internationalisering och leverera på nya partnerskap. Dock, utifrån höga kostnader av engångskaraktär relaterade till personal, i kombination med lägre tillväxt än väntat, så är Recyctec i en sits där kapitalförbrukningen jämfört med tillgänglig kassa är utmanande. Räntebärande skulder utgör mer än 60 % av nuvarande Market Cap, vilket ökar den finansiella risken och motiverar en lägre målmultipel. Med hänsyn till ovannämnda faktorer, samt aktuella omsättningsprognoser, antar vi en mer konservativ målmultipel i vår värderingsmodell. Givet gjorda prognoser estimeras ett EBIT om ca 16,8 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/EBIT-multipel om 4,5x, motsvarar ett potentiellt nuvärde per aktie om 10,2 kr i ett Base scenario.

  • Har tecknat återförsäljaravtal med Skoogs

Recyctec meddelade i september att Bolaget tecknat avtal med energi- och kemikoncernen Skoogs Handels AB, vilket skapar möjligheter till försäljning av samtliga produkter. Avtalet utgör dessutom en bra kompletterande försäljningskanal till Recyctecs befintliga distributörsnätverk. Detta avtal är strategiskt viktigt då det hjälper Recyctec att komma närmare slutanvändare specifikt i norra Sverige, där flera tänkbara och högintressanta kunder finns. Genom att Recyctec knyter till sig en etablerad återförsäljare som Skoogs ser Analyst Group att försäljningen kan komma upp i större volymer framgent i och med att Skoogs redan har upparbetade kundrelationer, samt att större volymer kan beställas på ett smidigt sätt som underlättar distributionen av den återvunna glykolen.

  • Blickar mot Q3-rapporten

Recyctec har omsatt ca 6,8 MSEK under H1-22, vilket kan jämföras med vår helårsprognos om 14,6 – 18,8 MSEK, där 17 MSEK är vårt Base scenario. Givet detta behöver Recyctec nå en omsättning om totalt 10,2 MSEK under H2-22. Detta kan ses som utmanande, dock ska det tilläggas att Recyctecs förutsättningar i dagens läge är klart bättre än för ett år sedan, samtidigt som Bolaget historiskt levererat starkare siffror under Q3 och Q4.

  • Reviderat värderingsintervall

Recyctec har ett fortsatt bra momentum i verksamheten, där Bolaget uppvisat en positiv omsättningstillväxt yoy de senaste sex kvartalen samt slutit flera avtal med större aktörer. Samtidigt har Recyctec inte lyckats växa omsättningen i den takt som vi estimerat i det korta perspektivet för att kunna uppnå lönsamhet, vilket har föranlett att Bolaget nu är i en utmanande sits med ökat kapitalbehov, varför en extern kapitalanskaffning inte kan uteslutas. Därav väljer vi att justera ned våra omsättningsprognoser för år 2022, samt värderingsmultiplar till följd av lägre förväntad tillväxt i samtliga tre scenarion Base-, Bull samt Bear. Vi väljer dock att behålla prognoserna för 2023 och framåt då vi är av uppfattningen att Recyctec framgent kan visa på tillväxt, framförallt genom den erhållna gröna klassificeringen som erhölls tidigare i år.