Recyctec Q3-21


Fortsätter närma sig internationalisering

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Med en nyligen presenterad Q3-rapport anser vi att Recyctec fortsatt utvecklas med en bra kostnadskontroll, samtidigt som en god försäljningsutveckling kan uppvisas. Under kommande kvartal ser vi ett flertal triggers, där vi bl.a. fortsatt räknar med att Recyctec kommer att utöka sin produktionskapacitet för att tillvara befintlig efterfrågan i marknaden. Vi estimerar att de totala intäkterna kan stiga successivt till 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK. Utifrån tillämpad målmultipel väljer vi att i samband med Q3-rapporten behålla vårt värderingsintervall, där vi ser ett nuvärde per aktie om 25,5 kr (25,5) i ett Base scenario.

  • EarthCare uppvisar fortsatt stark efterfrågan

Under Q3-21 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 3,3 MSEK (2,0), motsvarande en ökning om 63 % mot jämförbart kvartal 2020. Ökningen kan tillskrivas den fortsatt starka efterfrågan och ökade försäljningsvolymer av EarthCare-segmentet. Försäljningsvolymerna ökade med 123 % jämfört med Q3-20 och visar en tillväxt om 39 % Year-to-Date (YTD). Bolaget ser även att råvarusituation fortsatt är mycket god i de befintliga samarbetena.

  • Kostnadsbasen i linje med våra förväntningar

Under Q3-21 uppgick Recyctecs totala rörelsekostnader (inkl. avskrivningar) till ca -4,8 MSEK, att jämföra med -5,1 MSEK under Q3-20. Relativt sett är det en minskning om 5 %. Jämfört med föregående kvartal (Q2-21) där rörelsekostnaderna uppgick till ca -4,6 MSEK så är det en marginell ökning. Sammantaget ser vi att Recyctec utövar en fortsatt god kostnadskontroll, samtidigt som fokus fortsatt kan läggas på försäljningstillväxten.

  • Unik klassificering möjliggör internationalisering

Recyctec är i slutfasen av att optimera produktportföljen för att erhålla bättre klassning. Vi förväntar oss att en högsta klassificering erhålls, i och med att Recyctec är den enda leverantören på marknaden som erbjuder glykol baserad på återvunnen råvara. Om högsta klassificering skulle erhållas kommer Recyctec vara unika på marknaden, vilket inte bara kan ge ökade volymer, utan även konkurrensfördelar vid internationalisering.

  • Behåller värderingsintervallet

Eftersom Recyctec utvecklats i linje med våra förväntningar väljer vi att i samband med Q3-rapporten lämna våra prognoser relativt oförändrade. Därav behåller vi även vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.