Realheart


En investeringsmöjlighet som kan rädda liv

Varje år drabbas över 26 miljoner människor av hjärtsvikt och endast 7 000 erhåller en hjärttransplantation. Problemet är omfattande och idag finns inga hållbara alternativ för artificiella hjärtan. Realheart (”Bolaget”) är med sin patenterade produkt ensamma om att prestera ett pulserande blodflöde likt kroppens eget hjärta där Bolagets målsättning är att påbörja produktlansering av sitt totalt artificiella hjärta under år 2025. Tills år 2027, prognostiseras Realheart nå en omsättning omkring 108 MSEK, vilket med tillämpad P/S-multipel och diskonteringsränta ger ett nuvärde per aktie om 13 kr i ett Base scenario. Fram tills lansering finns flera värdedrivande aktiviteter där fortsatta steg i rätt riktning borde minska rådande värderingsrabatt i aktien.

  • Blue ocean-marknad i kraftig tillväxt

Miljontals människor globalt lider av hjärtproblem och ett alternativ för att rädda liv är s.k. totalt artificiella hjärtan (TAH). Idag finns dock endast ett (1) TAH tillgängligt på marknaden; SynCardia TAH. SynCardias försäljning estimeras växa med en CAGR om 10 % fram tills år 2029 för att då uppgå till ca 65 MUSD (ca 610 MSEK). Med hänsyn till SynCardias förväntade försäljningsutveckling, och att inga andra alternativ finns, kan det argumenteras för att Realheart verkar inom en blue ocean-liknande marknad med goda tillväxtmöjligheter.

  • Förväntad lansering år 2025

Den potentiella marknaden för Europa och USA bedöms sammanlagt bestå av nära 130 000 patienter/år. Om Realheart successivt kan öka sin marknadsandel för att tills 2030 nå endast 0,5 % av denna målgrupp, skulle det innebära ungefär 650 patienter. Med samma prissättning per transplantation som SynCardia om 1,2 MSEK, skulle det innebära ca 780 MSEK i försäljning för Realheart.

  • Värderingen kan stiga innan försäljningsstart

Carmat SA utvecklar en bioprotes för hjärtat och befinner sig nu i klinisk prövning där lansering är planerad om ett år, att jämföra med Realheart som befinner sig ungefär fem år från lansering. Precis som Realheart så saknar även Carmat försäljning idag, men värderas likväl till ca 260 MEUR och därmed 20x högre jämfört med Realheart. Ur ett investerarperspektiv kan det argumenteras för att Realheart successivt kan komma att uppvärderas desto närmare Bolaget kommer sin planerade lansering år 2025, varför en investerare därmed kan erhålla avkastning redan innan den faktiska försäljningen kommit igång.

  • Bra potential men utmaningar finns på vägen

Realheart måste ännu vidareutveckla sin produkt, erhålla olika godkännanden och på ett effektivt vis balansera tillgängligt rörelsekapital tills underskottet kan täckas av organiskt positiva kassaflöden. Via företrädesemissionen under juni 2020 stärks kassan och med en burn rate om 2,4 MSEK/månad är Realheart finansierade tills juni/juli 2021, allt annat lika.