Qlosr Q2-23


Time to Reap the Benefits

Under Q2-23 återhämtade sig den organiska tillväxten med besked, vilket kan hänföras till ett starkt inflöde av stora avtal från slutet av 2022. Även om detta inflöde har påverkat nettoomsättningen positivt, har det samtidigt hämmat lönsamheten kortsiktigt på grund av b.la. en mindre gynnsam intäktsmix och ökade implementationskostnader. Trots ett mer avvaktande marknadsläge, är efterfrågan på paketerade tjänster fortsatt stark. Med Qlosrs fokus på korsförsäljning, utnyttjande av kostnadssynergier från tidigare förvärv och exekvering på uttalad tillväxt-på-tillväxt-strategi, estimerar Analyst Group en stark tillväxt avseende såväl omsättning som EBITDA-resultat framgent. Med en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 8,5x på nästa tolv månaders (”NTM”) estimerat EBITDA-resultat om 66,3 MSEK, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 7,5 kr (8,6) i ett Base scenario.

  • Den organiska tillväxten gör en stark comeback

Under Q2-23 uppgick nettoomsättningen till 165,6 MSEK (123,8), vilket motsvarade en total tillväxt på 33,8 % och en organisk tillväxt om 19,9 %. Utfallet översteg våra prognoser med 3,8 %, där framför allt den organiska tillväxten stod ut. Den starka tillväxten är ett resultat av de flertalet avtal – både direktaffärer och prenumerationsaffärer – som Bolaget ingick mellan slutet av Q4-22 och Q1-23. Avtalsvärdet uppgick till      392 MSEK i slutet av Q2-23, vilket motsvarar en Q-Q  på 3,2 %, och signalerar fortsatt tillväxtpotential under H2-23. Bolagets nedjusterade omsättningsprognos för 2023 – från 650 MSEK till minst 600 MSEK – bedömer Analyst Group som en för-siktighetsåtgärd i ljuset av det nuvarande marknadsläget, men anser samtidigt att det kan vara något konservativt. Däremot har den signifikanta nedjusteringen dock föranlett en revidering av våra omsättningsestimat.

  • …men på bekostnad av EBITDA-marginalen

Genom att flera större avtal sluts under en kort period medförs ökade kostnader, dels ökade COGS hänfört till en högre andel direktaffärer bestående av hårdvara, dels OPEX i form av implementationskostnader avseende prenumerationsavtal. Kombinationen av dessa resulterade i ett EBITDA-resultat om 7,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal 4,7 %, vilket motsvarade en sekventiell försämring (från 8,5 MSEK & 5,9 %) samt lägre än vad Analyst Group estimerat (12 MSEK & 7,6 %). Frånvaron av större implementationskostnader, aktivering av pågående prenumerationsaffärer samt fortsatt synergi-utvinning talar för ett starkare H2-23, men givet utfallet under kvartalet har vi valt att revidera ned våra EBITDA-estimat.

  • Reviderat värderingsintervall

Lönsamhetsmässigt har Qlosr levererat under våra estimat under det första halvåret 2023. Det är däremot tydligt att Qlosr lagt grunden för en stark försäljningstillväxt framgent, vilket speglas i den goda utvecklingen avseende avtalsvärdet sedan Q4-22. Däremot har det påverkat EBITDA-resultatet i en större utsträckning än vad Analyst Group förväntat, primärt hänfört till högre COGS än estimerat. Detta, i kombination med Bolagets nedjusterade omsättningsprognos samt reviderade mål avseende framtida andel prenumerationsintäkter, har medfört ett reviderat värderingsintervall i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.