Qlosr Group Q4-22


Levererar på utstakade mål

Nettoomsättningen översteg en halv miljard under år 2022 och den justerade EBITDA-marginalen kom in i det övre kommunicerade intervallet. Således levererade Qlosr på Bolagets utstakade mål för år 2022, vilket ingjuter förtroende för att Qlosr även kommer att nå uppsatta mål för år 2024. Trenden för paketerade tjänster är fortsatt stark och genom ökad korsförsäljning, utvinning av kostnadssynergier från tidigare förvärv och fortsatt exekvering på uttalad tillväxt-på-tillväxt-strategi, estimeras en stark tillväxt avseende såväl omsättning som EBITDA-resultat framgent. Med en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 10x på 2023 års estimerade EBITDA-resultat om 66,6 MSEK, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 10,8 kr i ett Base scenario.

  • Avslutar år 2022 med en rekordstark EBITDA-marginal

Under Q4-22 levererade en Qlosr en nettoomsättning om 145,5 MSEK (83,1), motsvarande en organisk tillväxt om                                 13,8 %, och medan den totala nettoomsättningen var högre än estimerat (+2,4 %), var samtidigt den organiska tillväxten lägre än väntat. Vidare uppgick EBITDA-resultatet till 17,7 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,2 %, vilket var över våra estimat (10,6), och Analyst Group bedömer att det är en effekt av att kostnadssynergier har realiserats snabbare än väntat, samtidigt som bruttomarginalen kom in högre än estimerat. Andelen prenumerationsintäkter minskade under det fjärde kvartalet, från 48,8 % föregående kvartal till 42,9 %, förklarat av att ökade direktaffärer samt, vad Analyst Group bedömer, högre grad av konsultfakturering. Fyra nya förvärv genomfördes därtill under Q3-22, vilket initialt medför ökad andel direktförsäljning och bedöms vara bidragande likaså.

  • Nyligen tecknade avtal göder fortsatt stark tillväxt

Under slutet av Q4-22 samt under inledningen av år 2023 har Qlosr visat starkt momentum genom de flertalet tilldelningsbeslut och avtal som tecknats, till ett totalt affärsvärde om ca 186 MSEK, primärt inom affärsområdena Public och Education. Kombinationen av den ökade vidimeringen som medförs i takt med att Qlosr bildar en allt större koncern genom genomförda förvärv, korsförsäljning mellan dotterbolagen, lokala närvaro samt Bolagets paketerade prenumerationstjänst, bedömer Analyst Group är drivande till det starka momentum som Bolaget uppvisat senaste tiden.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Nettoomsättningen under Q4-22 var något över våra estimat, samtidigt som vi ser positivt på nyligen tecknade tilldelningsbeslut och avtal, vilka lägger en solid grund för fortsatt stark tillväxt under år 2023. Vi väljer dock att behålla våra omsättningsestimat trots senaste kommunicerade ordrar, givet den lägre uppvisade organiska tillväxten än estimerat samt Qlosrs guidning om en tillväxt i avtalsvärdet om minst 10 % på årsbasis. Den starka EBITDA-marginalen som Bolaget upp-visade under Q4-22 visar på att förvärvsstrategin, tillika utvinningen av kostnadssynergier, bär frukt. Samtidigt har Bolagets operationella hävstång ökat i takt med förvärven, varför säsongsmässigt svagare kvartal får en större effekt på EBITDA-marginalen, vilket uppvisades under Q3-22. Våra estimat för EBITDA-resultatet vidhålls av den anledningen, tillika värderingsintervallet.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.