Qlosr Group Q3-23


Lagt grunden för god tillväxt trots utmanande marknad

Allt fler aktörer vittnar om en mer utmanande IT-marknad till följd av det osäkra makroekonomiska läget, där det är tydligt att säljcyklerna har blivit längre, beläggningen blivit svårare att planera samt att det råder en generell osäkerhet bland kunderna. Trots detta mer avvaktande marknadsläge, är efterfrågan på paketerade tjänster fortsatt stark. Med ett avtalsvärde om 396 MSEK vid utgången av Q3-23 och Qlosrs (”Qlosr” eller ”Bolaget”) fortsatta fokus på korsförsäljning, utnyttjande av kostnadssynergier från tidigare förvärv och exekvering på uttalad tillväxt-på-tillväxt-strategi, estimerar Analyst Group en god tillväxt avseende såväl omsättning som EBITDA-resultat framgent. Med en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 8,5x på nästa tolv månaders (”NTM”) estimerat EBITDA-resultat om 55 MSEK, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 5,4 kr (7,5) i ett Base scenario.

  • Den organiska tillväxten föll under minusstrecket

Under Q3-23 uppgick nettoomsättningen till 132,2 MSEK (125,3), vilket motsvarade en total tillväxt om 5,5 % Y-Y, varav den organiska tillväxten uppgick till -6,9 %. Utfallet var -12,7 %1 lägre än Analyst Groups estimat och den negativa utväxlingen i den organiska tillväxten förklaras av ett ökat fokus på att transformera prenumerationsintäkter, vilket medför lägre intäkter idag men möjliggör långsiktiga intäktsströmmar, i kombination med lägre direkt- och konsultintäkter. Flertalet IT-bolag vittnar om en allt mer utmanande IT-marknad, kännetecknad av längre säljcykler, svårigheter avseende beläggning och en generellt ökad osäkerhet, vilket medför att Analyst Group bedömer Qlosrs omsättningsmål om 600 MSEK för år 2023, vilket tidigare ansågs vara något konservativt, kan komma att bli en realitet, varför vi har reviderat våra omsättningsprognoser.

  • Ökad andel prenumerationsintäkter stärkte marginalerna

Medan fokuset på transformering mot prenumerationsintäkter hämmande omsättningstillväxten under kvartalet, stärktes sam-tidigt såväl bruttomarginalen som EBITDA-marginalen jämfört med jämförbart kvartal föregående år. Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 4,5 MSEK, vilket var över vårt estimat om 3,8 MSEK, delvis förklarat av en högre andel prenumerationsintäkter än prognostiserat. Prenumerationsintäkterna ökade organiskt med 2,7 % Y-Y och utgjorde ca 51 % av intäktsströmmarna under Q3-23, vilket motsvarar en ökning om ca två procentenheter Y-Y. En ökad andel prenumerationsintäkter är en viktig drivare för Qlosrs lönsamhet framgent även om transformeringen från direktaffär till prenumeration kan komma att hämma tillväxten kortsiktigt då intäkterna fördelas över avtalsperioden.

  • Reviderat värderingsintervall

Trots ett något högre EBITDA-resultat än estimerat under Q3-23, medför den reviderade omsättningsprognosen, i kombination med en mer utmanande IT-marknad, en sänkning avseende Analyst Groups EBITDA-estimat. Bolagets guidning om en EBITDA-marginal i intervallet 6-7 % inkluderar även den positiva effekten om 6 MSEK från omvärdering av tilläggsköpeskillingarna vilket vi anser talar för ett lägre EBITDA-resultat än tidigare estimerat under det fjärde kvartalet. Detta, i kombination med en ökad nettoskuld under kvartalet, har medfört ett reviderat värderingsintervall.

7

Värdedrivare

7

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.