Qlosr Group Q3-22


Förvärvsresan fortsätter

Qlosr har under årets första nio månader levererat en omsättning om 370,1 MSEK med en justerad EBITDA-marginal om 5,6 %. Qlosr går nu mot ett säsongsmässigt starkt kvartal och tillsammans med genomförda förvärv estimeras Qlosr nå Bolagets finansiella mål för år 2022. Trenden för paketerade tjänster är fortsatt stark och genom ökad korsförsäljning, initierade kostnadsbesparingsåtgärder och fortsatt exekvering på uttalad tillväxt-på-tillväxt-strategi, estimeras en stark tillväxt avseende såväl omsättning som EBITDA-resultat framgent. Med en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 10x på 2023 års estimerade EBITDA-resultat om 66,6 MSEK, motiveras ett potentiellt värde per aktie om 10,8 kr i ett Base scenario.

  • Fortsatt stark organisk tillväxt

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till 125,3 MSEK (32,5), vilket motsvarar en omsättningsökning om 282,9 %, varav 19,1 % i organisk tillväxt, och var i linje med våra estimat. Andelen prenumerationstjänster ökade Q-Q och utgjorde 48,8 % (47,9 %) av de totala intäkterna, vilket är över Bolagets prognos om 45 % för år 2022, där den organiska tillväxten uppgick till 21 % Y-Y. EBITDA-resultatet uppgick under Q3-22 till -10,6 MSEK, men belastades av engångskostnader om 14,9 MSEK, varför det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 4,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 3,4 %, vilket var lägre än estimerat. Den primära anledningen bakom avvikelsen hänförs till den lägre än estimerade bruttomarginalen, drivet av en högre säsongsvariation än väntat.

  • Fortsätter att exekvera på förvärvsstrategin

I slutet av Q3-22 genomförde Qlosr förvärv av Attaxera och Kontorsutrustning i Kristinehamn, vilket innebär att Qlosr har adderat totalt fyra nya bolag till koncernen hittills under år 2022. Ovan nämnda förvärv genomfördes till en sammanvägd EV/EBITDA-multipel om 4,9x, vilket betyder att Qlosr fortsätter att utnyttja värderingsgapet mellan onoterat och noterat, samtidigt som finansieringsmixen medförde en låg utspädning om ca 2,6 %. Analyst Group anser att Qlosr har lyckats väl med att utnyttja rådande omvärldsläge genom att förvärva lönsamma bolag till attraktiva multiplar, samtidigt som dessa stärker koncernens lönsamhets- och tillväxtutsikter framgent.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Givet utfallet under Q3-22 kan Analyst Group konstatera att medan Qlosr har levererat i linje med våra omsättningsestimat hittills under år 2022, har samtidigt det justerade EBITDA-resultatet understigit våra estimat något, varför vi har reviderat ned den justerade EBITDA-prognosen för år 2022. Vi har däremot reviderat upp såväl omsättningsestimaten som EBITDA-marginalen för åren 2023-2024 givet genomförda förvärv, vilka vi dessutom anser har genomförts till attraktiva villkor. Vi upprepar därför vårt värderingsintervall2, däremot bedömer vi det som mindre troligt att Qlosr når vårt Base scenario under innevarande år givet ett fortsatt oroligt marknadssentiment, utan väljer istället att blicka mot år 2023.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.