Qlosr Group Q2-22


Stärkta lönsamhetsutsikter öppnar upp för fler förvärv

Det är tydligt att Qlosr närmar våra estimat för innevarande år efter att böckerna för första halvåret 2022 har stängts. Under H1-22 har den finansiella ställningen stärkts, där Bolaget har genererat fria kassaflöden om 39 MSEK, vilket öppnar upp för fler förvärv framöver. Genom ytterligare förvärv kan Qlosr komma åt nya kundbaser i vilka Bolaget kan fortsätta att exekvera på uttalad tillväxt-på-tillväxt-strategi och därmed säkerställa en såväl stark som uthållig tillväxt framgent. Med en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 18x på 2022 års estimerade EBITDA om 35,1 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 10,8 kr i ett Base scenario.

  • Q2-rapporten i linje med förväntan

Omsättningen under Q2-22 uppgick till 123,8 MSEK (32,5), vilket motsvarar en totalt omsättningsökning om 280,7 %, primärt drivet av gjorda rörelseförvärv, varav den organiska tillväxten uppgick till 27,3 %, således i linje med våra estimat. Andelen prenumerationstjänster uppgick till 47,9 % (54,5 %) och växte organiskt med 22,8 %, vilket är över Bolagets prognos om 45 % för år 2022. Andelen har dock minskat Y-Y, men förklaras av de gjorda rörelseförvärven vilka oftast har en hög direktförsäljning vid förvärvstidpunkten, men där Qlosrs strategi är att omvandla dessa till prenumerationsintäkter över tid. Qlosr har ett starkt track record av detta varför Analyst Group estimerar en succesivt ökad andel prenumerationsintäkter under prognosperioden. EBITDA-resultatet uppgick under Q2-22 till 7,5 MSEK, men belastades samtidigt av engångskostnader om 0,9 MSEK, varför det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 8,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 6,8 %, vilket var i nära linje med våra estimat.

  • Förbättrad EBITDA-marginal ligger i korten

I anslutning med Q2-22 rapporten meddelade Qlosr en kostnadsbesparingsåtgärd där dotterbolagen Qlosr AB och RG19 avses slås samman i gemensamma lokaler, vilket bl.a. kommer att minska koncernens totala lokalkostnader samt minskade direkta kostnader relaterat till infrastruktur. EBITDA-resultatet väntas som en följd av detta förbättras med 3 MSEK under Q4-22 och därefter 12 MSEK årligen. Därutöver väntas sammanslagningen innebära att Qlosr kan öka intäkten per heltidsanställd på koncernnivå med ca 4 %, varför vi har höjt våra prognoser för åren 2023-2024, primärt på EBITDA-nivå.

  • Vi upprepar vårt värderingsintervall

Qlosr har under H1-22 utvecklats mer eller mindre i linje med våra estimat och som ett resultat av initierade kostnadsbesparingsåtgärder har vi i synnerhet höjt våra EBITDA-estimat för åren 2023-2024. Vi upprepar dock vårt tidigare värderingsintervall, för vilken baseras på 2022 års estimat, där vi anser att Qlosr, givet stärkta utsikter för EBITDA-resultatet, kan försvara den högre multipeln som vi har applicerat kontra genomsnittet för peers1, trots att marknadssentimentet på de finansiella marknaderna fortsatt är oroligt.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.